När man överväger företagsköp och ägarbyte är det många frågor som behöver utredas, och av dem utgör finansieringen av företagsköpet en nyckelfråga. Banken är en av de parter som ofta är med och möjliggör företagsköp. Vilka frågor brukar bankens företagsfinansiär ställas? Vad har kunderna i åtanke när de kontaktar banken? Vi får svar av Arto Ahtiainen, kundansvarig hos Nylands Andelsbank.

 

Deltar banken gärna i utredningen av finansieringen av företagsköp ?

Absolut, ett företagsköp är en positiv sak både för köparen, säljaren, samt samhället och regionen. Det ligger i hela regionens intresse att företagsverksamheten är vital och företagens verksamhet lönsam. Till Andelsbankens grundläggande uppdrag hör främjandet av hållbar ekonomisk framgång, säkerhet och välbefinnande i verksamhetsmiljön, och lyckade företagsköp utgör en viktig del av detta. Vi hjälper därför gärna till vid ägarbyten av företag.

 

Hur skulle du önska att personen som kommer till förhandlingarna är förberedd?

När man kontaktar banken behöver man ännu inte ha exakta planer, det viktigaste är att vara ute i god tid. Tvärtom kan planerna, om de redan har upprättats väldigt noggrant i förväg, förändras på banken, om man till exempel inte har tagit hänsyn till samtliga frågor som rör finansieringen, som t.ex. en tillräcklig självfinansieringsandel. När man kontaktar oss i god tid kan alla frågor och alla parters behov beaktas redan från början.

Det lönar sig att vända sig till banken redan när man vill undersöka möjligheten till ett företagsköp och ägarbyte, vare sig det gäller köp eller försäljning. På så sätt kan säljaren till exempel få tips om åtgärder att vidta inför försäljningen och försäljningsformen kan ur företagsverksamhetens perspektiv planeras på bästa möjliga sätt. Goda förberedelser inför ett ägarbyte gäller även vid generationsväxling.

 

Vad ska köparen ha med sig till banken?

Information om vad man vill köpa och varför, det vill säga varför man har inlett förhandlingarna. Naturligtvis kan man också kontakta banken i det skede då man endast överväger saken och vill kartlägga frågor som rör företagsköpet. Banken förstår att det är omöjligt att känna till allt i förväg och företaget som ska köpas kanske granskas först efter kontakten med banken, i samband med att planerna upprättas. Vid en första kontakt går man igenom vilken typ av information banken behöver.

 

Behöver köparen vid en första kontakt ha en egen uppfattning om hur köpet ska finansieras eller hjälper banken till med det? Ger banken råd om hur det lönar sig att finansiera köpet?

Bankens uppgift är att hjälpa till. Köparen känner sällan till hur köpet ska finansieras eller vilka krav som ställs på finansieringen. Banken erbjuder tips och modeller för hur ett företagsköp och dess finansiering skulle kunna planeras. Kunden behöver heller inte vara expert på finansiella termer. För många är ett företagsköp ett första och enda, så det existerar inga dumma frågor och det är också viktigt att modigt ställa frågor och inte anlita Google för att själv utreda termer. Banken ställer också frågor som ur kundens synvinkel kan upplevas som dumma, eftersom de är självklara för en företagare.

Andra parter, såsom Finnvera, kan också vara inblandade i finansieringen av företagsköpet, som säkerhets- eller delfinansieringsgivare. Vi utnyttjar ofta våra samarbetspartners såsom Posintra vid utformningen av den slutliga modellen, så att finansieringsmodellen uppfyller de krav låntagaren, banken, en potentiell borgenär och aktiebolagslagen ställer.

 

Behöver man själv utreda säkerheter eller ger banken råd om de olika alternativen?

Vi ger absolut råd, man behöver inte själv ha exakt information. Företagsköp förutsätter säkerheter, som också kan behövas för att driva företaget. Med säkerhet menas en tillgång eller en extern borgen med vilken lånet helt eller delvis betalas av om företaget inte kan betala det. Därför är det viktigt att tillsammans i god tid fundera över vilka säkerheter genomförandet av företagsköpet kan förutsätta. På banken kan vi tillsammans med företagaren kartlägga och överväga vilken typ av säkerheter som kan komma i fråga och dessutom informera om Finnveras erbjudanden eller andra tillgängliga externa säkerheter, om egna säkerheter inte finns att tillgå. Dessa inkluderar även till exempel säkerheter från Europeiska investeringsbanken.

 

Tar banken ställning till värdet på köpeobjektet?

Banken bedömer i princip inte värdet eller köpeskillingen på den företagsverksamhet som ska köpas, utan det är en förhandlingsfråga mellan köparen och säljaren. Bankens roll är i första hand att bedöma återbetalningsförmågan på det lån som ska tas för köpet. Om företaget som ska köpas inte genererar tillräckligt kassaflöde jämfört med köpeskillingen eller lånebetalningen är det mycket svårt att finansiera köpet.

Exempel: Banken kan inte ta ställning till om köpet är värt 100 000 euro. Däremot kan banken bedöma om företagsverksamheten som ska köpas räcker för att betala tillbaka lånet, om ett lån på 50 000 euro togs för ett köp på 100 000 euro.

Banken kan också uppskatta värdet på en fastighet med hjälp av sina egna fastighetsmäklare eller sitt nätverk.

 

Besiktar banken objektet som ska köpas? Vem gör det, om inte banken?

Banken besiktar inte objektet som ska köpas. Detta utgör så kallad Due Diligence-verksamhet, där objektet som ska köpas, dess verksamhet och avtal granskas. Detta kan utföras med hjälp av företag som erbjuder affärstransaktionstjänster. Besiktning är vanligt förekommande vid större affärstransaktioner, men kan användas i liten skala även vid mindre företagsköp, om köparen upplever att hen inte själv kan utföra en adekvat besiktning.

Det viktigaste är att köparen vet vad hen köper, och om hen inte gör det, att det finns en extern operatör som kan kartlägga objektet. Posintra kan informera om olika alternativ. När man letar efter en lämplig operatör bör man alltid se till att operatören har kunskap om just det specifika objektet.

 

Kan man vid ett första besök förstöra sina finansieringsmöjligheter, om man inte vet hur man ska svara på bankens frågor?

Nej. Bankens uppgift är att hjälpa till att hitta svaren. Målet är att hjälpa till att genomföra köpet på ett sådant sätt att alla får en positiv upplevelse, både under planeringen, genomförandet av och efter köpet. Det är viktigt att vara i kontakt i tid så att vi tillsammans i förväg kan fundera på om till exempel något behöver förändras inom företaget eller dess ekonomiska planering för att göra förvärvet framgångsrikt.

Banken strävar efter att ur kundens synvinkel trygga att ingen tar för sig mer än vad de klarar av, så att företagsverksamheten verkligen går att genomföra. Kunskap om företagsverksamhet är bra att ha när man inleder ett företagsköp (= hur verksamheten löper, sakkunskap på en nivå där man kan leda verksamheten), men det är inte nödvändigt att vara expert på företagsköp. Mycket kan också köpas av externa operatörer. Så länge man förstår och vet hur man ska leda helheten.

 

Banken hjälper med frågpr kring företagsköp.

När man kontaktar banken behöver man ännu inte ha exakta planer, det viktigaste är att vara ute i god tid. Banken hjälper med planeringen, påminner kundansvarig Arto Ahtiainen vid Nylands Andelsbank.

 

 

Om banken inte kan bevilja finansiering för ett företagsköp, får man då råd om alternativa parter hos vilka man kan söka finansiering?

Ja. Banken försöker alltid förklara orsakerna till att finansiering inte kunde beviljas. Om ett negativt kreditbeslut till exempel beror på projektets olönsamhet i förhållande till lånet är det förstås värdefull information för köparen, och värt att överväga om en annan finansieringsmöjlighet verkligen hjälper till att genomföra projektet mer framgångsrikt.

När det gäller övriga finansieringskällor har Finnvera ett mycket omfattande nätverk av säkerhets- och tilläggsfinansieringsmodeller. Säljaren kan till exempel också delta i finansieringen av transaktionen genom att låna tillbaka en del av transaktionsbeloppet. Vid behov kan banken ge tips om finansieringsmodeller utöver bankfinansiering, som kan användas för att genomföra projektet. Förutom finansiering innefattar förvärvet även andra moment, till exempel betalningstransaktioner och deras genomförande. Banken är en trygg diskussions- och samarbetspartner, även om objektet inte behöver bankfinansiering eller finansieringen kommer från annan källa.

 

Vilka är de mest typiska orsakerna till att banken inte beviljar finansiering för ett företagsköp?

Vid företagsköp, liksom vid annan finansiell verksamhet, är återbetalningsförmågan det viktigaste kriteriet för beviljande av lån. Om det köpta företaget inte genererar ett så positivt kassaflöde att det skulle kunna användas för att betala köpet är det också svårt att få finansiering.

Företagsköp genomförs sällan med ett 100 % företagslån, eftersom återbetalningsförmågan hos ett sådant företag och företagets egna nyckeltal (såsom lönsamhet, självförsörjning och solvens) ofta skulle vara för svaga för ett positivt finansieringsbeslut.

Det lönar sig därför att kartlägga vilken typ av företagsköp det egna kapitalet räcker till.

 

Är ett företagslån flexibelt och kan man lätt göra ändringar? Kan jag senare byta bank?

Syftet är att förhandla ett företagslån, dess storlek och återbetalningsprogram på ett sådant sätt att företagaren eller företaget klarar av dess återbetalning utan förändringar. Det kan uppstå situationer där ett redan förhandlat företagslån behöver ändras. I dessa fall, liksom vid andra frågor, är mitt råd: kontakta banken i god tid, så är det lättare att ordna.

Finland har en välfungerande finansmarknad och vid behov är det vanligtvis möjligt att byta bank när som helst under företagets livscykel.

 

Vem kan beviljas finansiering för ett företagsköp? Behöver man tidigare erfarenhet? Eller en viss summa pengar?

I princip alla som är intresserade av att köpa ett företag. Företagsfinansiering kan genomföras antingen som ett företagslån eller som ett privatlån, beroende på transaktionsbeloppet och typen av verksamhet. Banken erbjuder vägledning.

Vi brukar utgå från att köpet inte genomförs med ett 100 % lånebelopp från banken, utan att det även finns eget kapital eller till exempel delfinansiering från Finnvera. Dessutom kan säljaren och köparen vid större förvärv även komma överens om att en del av köpeskillingen lånas tillbaka till företaget/köparen för att möjliggöra genomförandet av förvärvet. Självfinansieringsdelen gör det alltid lättare att få lån och möjliggör ett flexibelt förvärv. Det är inte möjligt att ge något exakt belopp för självfinansieringsandelen, det beror på många faktorer. Som en tumregel kan vi dock nämna en självfinansieringsandel på 50 %.

Man bör ha tillräckligt med erfarenhet för att veta vad man gör så att man inte får problem. Man behöver ändå inte veta allt, och kan t.ex. ofta köpa ekonomistyrning av en bokföringsbyrå. Det viktigaste är att företagaren vet vad hen gör och att hen har goda partner vid sin sida som stödjer det hen gör. En bra riktlinje och tips är att göra upp en verksamhetsplan och att göra det väl. Den syftar till att beakta huvuddragen i den framtida företagsverksamheten och planeringen av olika verksamheter så att alla ärenden som hör till företagsverksamheten har behandlats på ett dokumenterat sätt.

 

Vilka fördelar ser en finansiär i försäljning av affärsverksamhet jämfört med aktieförsäljning? Vilka nackdelar?

Vid försäljning av affärsverksamhet köps en viss del av företagsverksamheten. Fördelen är att företagets samtliga tillgångar eller gamla avtal inte nödvändigtvis följer med affären. Dessutom kan fastigheter eller aktier som köps vid försäljning av affärsverksamhet agera som säkerhet för ett lån, till skillnad från vid aktieförsäljning. Aktiebolagslagen förbjuder användning av bolagets tillgångar för köp av egna aktier, varvid säkerheten bör komma från annat än objektet som ska köpas. Detta problem existerar inte vid försäljning av affärsverksamhet. Ur beskattningssynpunkt skiljer sig även beskattningen av tillgångar som köpts genom försäljning av affärsverksamhet från beskattningen av tillgångar som förvärvats genom aktieförsäljning.

Ett företagsköp är alltid en kompromiss som görs som ett resultat av förhandlingar mellan säljaren och köparen, och om företagsköpet genomförs som försäljning av affärsverksamhet eller som aktieförsäljning avgörs i enlighet med båda parters vilja. Detta kan till exempel övervägas tillsammans med Posintra, banken och köparen.

 

Vad kostar finansieringen? Till vilken ränta kan man få finansiering?

Finansieringens prissättning består av den allmänna referensräntan och bankens marginal. Bankens marginal påverkas av företagsverksamhetens lönsamhet, förutsägbarheten i den planerade verksamheten, kassaflödet och företagets solvens, vilket kan påverkas genom att till exempel öka andelen egenfinansiering.

solvens = företagets gamla vinster eller pengar investerade av ägaren i förhållande till företagets samtliga tillgångar.

Dessa nyckeltal påverkar även företagets övriga samarbetspartner, såsom leverantörer: ju bättre nyckeltal företaget har, desto starkare offentlig ratingklass får företaget, t.ex. i ratingen hos Suomen asiakastieto.

Dessutom påverkar säkerheten som ställs på företagslånet den risk som banken tar. Bankens marginal utgörs därför av ovanstående faktorer: ju starkare företaget är desto lättare är det att få finansiering och i så fall är också finansieringskostnaden mindre. Omvänt: ju mer riskfylld verksamheten är, desto dyrare blir finansieringskostnaden.

 

Är bankens lånemedel vanligtvis dyrare än medel som söks från investerare? Varför/varför inte?

Bankfinansiering är i genomsnitt förmånligare än medel som investeras av externa investerare. Skillnaden beror på att bankens finansiering vanligtvis backas upp av säkerheter och investerarens inte gör det. I en konkurs- eller omstruktureringssituation är därför investerarens medel i en mer riskfylld och svagare position än bankens säkrade medel, varför investerarens medel vanligtvis är dyrare. Även i detta fall går avkastning och risk hand i hand, som i andra investeringar eller ekonomin i stort.

 

Vilket är bankens mål vid finansiering av ett företagsköp?

Banken har som mål att ha ett levande och fungerande näringsliv i regionen, vilket påverkar sysselsättningen och ökar trivseln. Företagsköp utgör ett utmärkt sätt att öka vitaliteten i regioner.

 

Kan bankens advokater användas för utredningar/handlingar relaterade till en företagsköp?

Banken upprättar i regel inte affärsavtal, utan det upprättas vanligtvis av affärstransaktionsexperter som till exempel tar hänsyn till beskattning och andra relevanta frågor. Självklart kan banken informera om aktörer och även Google kan vara till hjälp för att hitta en lämplig aktör. Det lönar sig att höra sig för hos flera alternativ, eftersom företagsköp också kan vara olika. Man behöver inte alltid anlita en advokat, utan en företagsmäklare kan också sköta transaktionen.

 

Funderar du på en företagsköp eller försäljning? Boka tid till vår kostnadsfri företagsrådgivning.Vi hjälper till med att planera köpen och företagsverksamheten samt leder dig vid behov till de rätta sakkunniga.

 

Boka tid

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.