De värderingar som styr Posintras verksamhet är:

 

TYDLIGHET

Vi verkar i enlighet med principerna för öppen tillgänglighet, vilket innebär att

 • vår verksamhet är ärlig och tål all granskning
 • vi informerar på ett insiktsfullt och öppet sätt om vår verksamhet och resultat av våra projekt samt om evenemang för våra ägare och andra berörda parter
 • vi upprätthåller en öppen diskussionskultur

 

PÅLITLIGHET

Vi möjliggör framgång och effektivitet genom att skapa förtroende i växelverkan med varandra, vilket betyder att

 • vi håller fast vid överenskomna saker
 • vi arbetar med pålitliga samarbetspartners
 • vi är lojala mot vårt arbetskollektiv och tar hand om vår arbetsmiljö
 • vi fastställer tydligt en gemensam vision tillsammans med våra kunder och garanterar leveranssäkerhet för alla våra tjänster

KUNDORIENTERING

Kunden är viktigast! För oss betyder det, att vi

 • identifierar och förutser kundens behov i mån av möjlighet
 • agerar efter våra kunders behov och enligt uppdaterad information
 • undersöker vår respons och svarar effektivt på den
 • uppmuntrar varandra till ett öppet samarbete och tar tillvara den kollektiva sakkunskapen

Till våra kunder hör bl.a.: begynnande företagare, verksamma företag, ägare, finansiärer, media, den egna personalen

 

KOMPETENS


Kompetens innebär för oss, att vi

 • ständigt undersöker framtiden, förutser och håller oss ett steg före
 • har en inre glöd samt vilja att utvecklas
 • har samarbetsförmåga och kan axla olika roller vid behov
 • innehar ett kollektivt ansvar alltså tar kontrollen över ärenden och sköter helhetssituationer från början till slut genom smidig betjäning

 

MOD

Till vår roll hör att vara pionjärer och öppna fönster mot världen. Vi vill tänja på våra egna gränser, engagera oss och kasta in oss i nya situationer. Vi har modet att sätta höga mål, försöka, uppmuntra och även misslyckas ibland samt ta lärdom inför framtiden.

 

 

 

Posintras etiska principer är:

 

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FRÄMJANDET AV PERSONALENS VÄLBEFINNANDE

Posintra respekterar mänskliga rättigheter och de av den Internationella arbetsorganisationen (ILO) definierade grundrättigheterna för arbetstagare, främjar likvärdighet och jämställdhet, motstår all slags diskriminering, och strävar efter att följa omsorgsplikt i all sin verksamhet. Posintra godtar inte någon som helst psykiskt eller fysiskt, hotfullt, tvingande eller utnyttjande beteende varken i den egna eller samarbetspartnernas verksamhet.

Posintras verksamhet grundar sig på expertarbete, där det viktigaste för att lyckas är en kompetent och motiverad personal som får arbeta i en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö, där man kan förkovra sin yrkesskicklighet genom utförandet olika uppgifter samt genom utbildning.

Posintra främjar aktivt personalens välbefinnande. Genom regelbundna utvecklingssamtal ges en riktning åt personliga målsättningar och personalen uppmuntras till en oavbruten öppen diskussion samt till att ge förslag till förbättring.

 

FRÄMJANDET AV EN ÖPPEN OCH TYDLIG VERKSAMHET SAMT EN HÅLLBAR UTVECKLING

Beslutfattandet i Posintra, verksamhetskulturen och kommunikationen är ärlig, öppen och tydlig samt beaktar vårt miljö-, ekonomiska och sociala ansvar gentemot våra berörda parter och samhället. Vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners. Vi följer lagar och föreskrifter och agerar ansvarstagande såväl lokalt som internationellt med syfte att främja det samhälleliga välmåendet, kulturell mångfald och en affärsverksamhet samt konkurrenskraft som baserar sig på hållbar utveckling.

Vi strävar efter att genom en konstant utveckling av anskaffningsprocessen försäkra oss om att miljövänliga och socialt hållbara lösningar, baserade på livscykeltänkandet, kommer i första hand.

I våra projekt strävar vi aktivt efter att förbättra det sociala välbefinnandet, motverka klimatförändringen och främja nya, helhetsmässigt hållbara affärsverksamheter.

 

FÖREBYGGANDE AV SVART EKONOMI, KORRUPTION OCH MUTOR

Posintra bekämpar aktivt svart ekonomi och accepterar inte vilseledande eller oetisk verksamhet eller korruption i någon form. Till Posintras plikt hör att förebygga penningtvätt samt sträva efter att förhindra att skattemedel hamnar i skatteparadis.

Mutor är förbjudna och Posintras arbetstagare får ej ta emot förmåner, genom vilka man strävar efter att påverka Posintras beslutsfattande eller verksamhet.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.