Verksamhetsstödet på 2000 euro för ensamföretagare i coronavirus situationen. Ansökningstiden har upphört!

Den 8 april 2020 har Arbets- och näringsministeriet bekräftat att ensamföretagare skall kunna ansöka om verksamhetsstöd på grund av corona pandemin. Statsrådets förordning som möjliggör fördelning av stödet trädde i kraft torsdagen den 9 april 2020. Den totala summan för ensamföretagarens verksamhetsstöd
som i första skedet var 100 miljoner har sedan höjts till 250 miljoner euro. Engångsstödet kan beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 16 mars 2020 och framåt.


OBS! Stödet ansöks på basen av företagets hemkommun enligt YTJ-registret. Du kan kolla detta gällande ditt eget företag på adressen www.ytj.fi

Borgå stad öppnar ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare onsdagen den 22 april 2020 klockan 12.

Ansökningsformuläret för stödet kommer att öppnas längst ner på denna sida. Ansökningar kommer att behandlas i ansöknings ordning.

För Borgå stads del behandlar Posintra Oy ansökningarna, varefter de riktas till tjänstemannen i Borgå  för godkännande och utbetalning.

Ensamföretagarens verksamhetsstöd är ett engångsstöd på 2000 euro. För Borgå stads del har fastställts en befogenhet att bevilja maximalt 2 737 427 euro. På basen av detta kommer staden att dela ut ensamföretagarstöd till högst 1 368 ensamföretagare.

Vem kan ansöka om stödet?

 • Stödet kan ansökas av en företagare som verkar i Finland och ensam som huvudsyssla bedriver  ekonomisk verksamhet 
 • Med huvudsyssla menas en företagare som har en företagares pensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan presentera en företagsinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.  Om företaget startade för mindre än sex månader sedan, måste det visas att inkomstflödet som redan har genererats skulle ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en tolvmånadersperiod.
 • Bidraget är avsett för en företagare, oavsett företagsform och finansieringssätt, som är ensamföretagare eller enskild näringsidkare, som inte har avlönad arbetskraft, medräknat freelance företagare.
 • Bidraget kan beviljas också för så kallade ”lättföretagare” som sysselsätter sig själva och vars verksamhet är företagsmässigt utan att de grundat ett företag.
 • En ensamföretagare är en som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har någon anställd  arbetskraft. Ensamföretagande beaktas i enlighet med den sökandes situation vid tidpunkten för ansökan. Om en företagare sysselsätter 1-5 personer utöver sig själv men har permitterat sina anställda, är han inte ensamföretagare. Om en företagare har sagt upp sina anställda och vid ansökan inte sysselsätter någon annan än sig själv, anses han eller hon vara ensamföretagare.
 • Stödet för ensamföretagare beviljas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag där han är ensam anställd, beviljas bidraget till det företag där företagaren arbetar på heltid.
 • Om det i företaget ifråga är flera personer i företagar position som faktiskt arbetar för företaget, kan de ansöka om finansieringsstöd från NTM-centralen.
 • Inget stöd kan beviljas jordbruks-, fiskeri- eller skogsbruksföretag eller för förädling av jordbruksprodukter.

 

Villkoren för att få stödet

 • Villkoret för beviljande av bidraget på 2 000 euro till en ensamföretagare är den försämrade ekonomiska situationen som ensamföretagaren kan bevisa, samt minskningen av omsättningen på grund av coronaviruset från och med den 16 mars 2020, då undantagstillstånd upprättades i Finland och beredskapslagen togs i bruk.
 • I ansökan måste den sökande kunna visa att den betydande försämringen av verksamheten efter den 16 mars 2020 beror på corona epidemin. Situationen måste verifieras med kopior från bokföring och / eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsintäkter).
 • Den ekonomiska situationen tolkas ha försämrats om företagets försäljningsintäkter har sjunkit med mer än 30 % efter att ha varit nästan på samma nivå under de senaste 12 månaderna.
 • Villkoret för beviljandet av bidraget är att ensamföretagaren bedöms uppfylla villkoren för lönsam verksamhet. Förutsättningar för lönsam verksamhet uppskattas om affärsverksamheten har varit lönsam utifrån bokslutet för år 2019 eller på basen av anmälan om förskottsskatt.
 • Stödet kan inte beviljas om företaget har varit i ekonomiska svårigheter före corona krisen.
 • Om en ensamföretagare har en skatteskuld måste han eller hon ha en plan godkänd av Skatteförvaltningen för att betala skatteskulden. Skattskuldsplanen måste göras innan ansökan skickas och den bör bifogas stödansökningen.

 

För vilket syfte kan man ansöka om stödet?

 • Stödet till ensamföretagare är ett belopp på 2000 euro som engångsersättning för kostnaderna gällande bedrivandet av ensamföretagarens verksamhet. Sådana är till exempel kostnader för utrymmen och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Vid beviljande av engångsbeloppet anses inte den lön som företagaren lyfter åt sig själv vara en företagskostnad. 
 • Stödet kan beviljas för kostnader som uppkommit fr o m 16.3.2020.

 

Stödets effekt på andra möjliga stöd

 • En företagare kan ansöka om både verksamhetsstöd för ensamföretagare och arbetslöshet. Att få det ena stödet påverkar inte den andra eller mängden av den.
 • Borgå stads företagssedel-stöd utesluter inte detta stöd

 

Uppgifter som krävs för ansökan

För att ansöka måste man fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär i eBorgå-tjänsten med följande information:

 • Den sökandes basuppgifter
 • Beskrivningen av verksamheten
 • De minimis-stöd som tidigare har mottagits av den sökande under innevarande år och de två föregående skatteåren (om du har fått stöd)
 • Åtgärdsplan för att stabilisera din verksamhet (hur du planerar att använda bidraget)

Bilagorna som ska lämnas in till ansökan är (elektronisk):

 • Bokslutet för år 2019 / senaste bokslutet eller skattedeklaration 2019 / senaste skattedeklaration
  Ifall företagsverksamheten har börjat efter 31.12.2019 bör en annan pålitlig förklaring sändas (t ex ett utdrag ur bokföringen). Om du inte har bokslut eller inte är bokföringsskyldig (jmf mikroföretag), sänd oss då din senaste resultaträkning. Dina uppgifter används för att bedöma ditt företags lönsamhet samt att du verkar som heltidsföretagare.
 • Kopior av bokföring och / eller kontoutdrag för att verifiera hur försäljning och kostnader har utvecklats under 2020 och hur koronaepidemin har påverkat företagets ekonomiska situation efter den 16 mars 2020, så att omsättningen (försäljningen) har minskat med minst 30%. I vissa fall kan situationen konstateras i bokföringen med en fördröjning. Ett bra sätt att ytterligare påvisa situationen är att skicka en försäljningsrapport ur kassasystemet. I rapporten skall synas försäljningen under år 2020, specifiserad per månad. Ifall ditt företags försäljning är säsongsbetonad, kan du även skicka en rapport för tiden mars 2019 och mars 2020. I ansökan försäkrar du att uppgifterna är rätta. Ifall att din bokföring sker mer sällan och du inte har ett elektroniskt uppföljningssystem, kan verksamheten konstateras även utgående från kontoutdrag.
 • Skatteskuldsintyg. Du kan beställa samt skriva ut skatteskuldsintyget på Skatteförvaltningens sida OmaVero, direktiv på beskattarens sida 
 • Möjlig skatteskuldsplan som godkänts av Skatteförvaltningen
 • Id bevis med foto (identitetskort eller pass)


Om du tänker slutföra ansökan rekommenderar vi att du begär nödvändiga bilagor från bokföraren i förväg.
Vid ansökan måste företagaren intyga att informationen är korrekt. Om företagaren gör bokföringen själv behöver informationen inte verifieras av en bokförare, utan företagaren måste intyga att den är korrekt.

Kontrollera också i förväg om ditt företag har fått de minimis-stöd. Läs viktig information om de minimis på vår webbplats. 

Övriga anmärkningar:

 • Kommunerna meddelar Skatteförvaltningen om de bidrag de har betalat till ensamföretagaren
 • Bidragsökanden måste ta hänsyn till, att när kommunen godkänner ansökan, ingås ett avtal mellan den sökande och kommunen i enlighet med 7.3 § i statsbidragslagen. Ett avtal mellan kommunen och företagaren skapas när kommunen fattar ett stödbeslut och företagaren godkänner villkoren för att bevilja stödet.
 • I händelse av missbruk kan kommunen kräva återbetalning av det bidrag som betalas.
 • Stödmottagaren förbinder sig att förse beviljaren med nödvändig information för att säkerställa att stödet inte har ansökts i strid med villkoren för stödet.
 • Kommunen som beviljade bidraget samt Arbets- och näringsministeriet har rätt att i efterskott kontrollera för vilket ändamål bidraget har använts.

 

Du bör fylla i ansökningsblanketten omsorgsfullt. Ansökan anses emottagen först därefter att alla uppgifter och bilagor har emottagits.

 

Ansökningsformulär och dess komplettering

Ansökningsformuläret öppnas i eBorgå-tjänsten. Instruktioner för användning av eBorgå tjänsten kan laddas ner här.

 • Om du redan är användare av eBorgå tjänsten, logga in med din epost och ditt lösenord
 • Om du inte ännu använt eBorgå tjänsten eller du saknar lösenord, klicka på ”Glömt lösenord?”. Direktiv för att byta lösenord skickas till dej per epost.
 • Om du är ny användare, skapa dej ett lösenord och registrera dej som eBorgåanvändare. Direktiv gällande detta hittas på eBorgå-tjänstens sidor.

Ansökningsformulär och dess senare komplettering med begärda bilagor

 • Om du behöver komplettera formuläret senare med tex. bilagor så kan du lätt göra det med att logga in i eBorgå tjänst
 • Gå sedan till punkten Oma asiointi/avustushakemukset
 • Klicka upp din ansökan och bifoga bilagan
 • Efter att du bifogat bilagan ser du den med din nätbrowser, varefter du kan logga ut ur tjänsten

 

FYLL I ANSÖKNINGSFORMULÄRET >>

 

Se de vanligaste frågorna och svaren NTM:s hemsidor

Du får också hjälp från Posintras företagsrådgivning, tel. 0505973887 (vardagar kl. 9 – 16) eller e-post:

Artikeln har uppdaterats enligt följande:
– artikeln publicerades ursprungligen 15.4.2020 när supportsökningen öppnas
– 22.4: Ett foto-ID har lagts till i bilagorna
– 24.4: instruktioner för att lägga till bilagor till eBorgå tjänsten
– artikel flyttades till första sidan igen den 10 augusti, ansökningsperioden fortsätter.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.