Mer detaljerad information om de minimis finns i Arbets- och näringsministeriets publikation (på finska).

 

Vad menas med de minimis-stöd? 
De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Stödet kan vara finansiering eller en annan förmån, som t.ex. skattelättnad, räntestöd, delvis eller helt gratis utbildning eller en annan tjänst som erbjuds en begränsad grupp företag. Till exempel startpengarna som företaget får är de minimis-stöd.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Vilka i Finland beviljar de minimis-stöd? 
I Finland beviljas de minimis-stöd av t.ex. kommuner, landskapsförbund, ministerier, Business Finland, Finnvera och Närings-, trafik- och miljöcentraler. Varje organisation som beviljar stöd meddelar de minimis-beloppet i sitt beslut.

Företagets anmälningsskyldighet 
Företaget måste själv följa det beviljade de minimis-beloppet och informera om det vid ansökan om nytt stöd så att totalbeloppet av de minimis-stöd som beviljats av olika myndigheter inte överskrider det tillåtna maxbeloppet under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Vad är det maximala de minimis-beloppet och hur beräknas det?
Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, dvs. tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

På koncernnivå betraktas moder- och dotterbolag i samma medlemsstat som ett företag och stöden som de beviljats räknas ihop.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.