Energieffektivt boende – STOK projekter

IDEAS – Intelligent NeighbourhooD Energy Allocation and Supervision

IDEAS var ett europeiskt projekt med fokus på intelligent regional energihantering. I projektet undersöktes på stadsdelsnivå hur invånarna kan styra energiproduktionen och förbrukningen. Invånarna har möjlighet att påverka de applikationer och verktyg som utvecklas för hantering och uppföljning av den egna energiförbrukningen.

I IDEAS-projektet utvecklade man datatekniska verktyg och modeller för affärsverksamheten som, i de energipositiva områden, kan optimera energiproduktionen och förbrukningen. I det energipositiva bostadsområdet produceras mer energi än det förbrukas. Energieffektiviteten har, i och med Skaftkärrprojektet, för Borgå stad blivit ett centralt strategiskt mål. Projektet Skaftkärr, som förverkligades i samarbete med bland annat Posintra och Sitra, avslutades 31.12.2012, och projektet fick stor uppmärksamhet både i Finland och utomlands. I projektet planerades en ny energieffektiv stadsdel för cirka 6000 boende. Hela stadsdelen planeras och byggs så att husen, livsmiljön, trafiken och servicen fungerar så energieffektivt som möjligt. IDEAS-projektet fördjupade det arbete som Skaftkärrprojektet startat. I Skaftkärrområdet testade man tillämpningar, metoder och verksamhetsformer som utvecklats genom IDEAS-projektet. Ett annat motsvarande testområde fanns på universitets campus i Bordeaux i Frankrike.

I projektet utvecklade man för invånare till exempel användargränssnitt med vars hjälp det i telefonen syns uppgifter om elapparaters energiförbrukning eller en veckas energiräkning. Det planerades också tillämpningar som ska inspirera daghemsbarn att spara energi.

Projektet finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling och projektet pågick 1.11.2012–31.10.2015. Projektets totala budget var 4,1 miljoner euro. I Finland verkställdes projektet av Borgå stad, VTT och Borgå Energi Ab. Posintra producerade dessutom, som köptjänster, delar av Borgå stads satsning till projektet. Med fanns experter från England, Finland, Frankrike och Israel med sin kunskap i datateknik, byggande, energieffektivitet och verksamhet på regional nivå.

E-move – Koldioxidfri rörelse

Trafiken förorsakar en femtedel av vårt lands koldioxidutsläpp. År 2009 uppgav Finland som sitt mål att minska trafikens utsläpp och att år 2050 får utsläppen vara endast en tiondel av dagens mängder. Så stora reduceringar kräver ny teknologi, användning av biobränsle samt en lansering av elbilar i större skala.

Med stöd av E-move projektet eftersträvades utsläppsfri rörelse och bland annat undersöktes hur lämpliga elfordonen är i kollektivtrafiken och servicelinjer. Det energieffektiva bostadsområdet i Skaftkärr och Borgå stad fungerade som pilotområden för projektets åtgärder. Projektet utredde elfordonens smarta laddningsmöjligheter och teknologins utveckling på detta området samt servicekoncept och modeller för affärsverksamhet vilka lämpar sig även för mindre regioner än huvudstadsregionen. Projektets mål var att hos stadsborna väcka intresse för rörelse utan utsläpp och energieffektivt boende. Ur projektets synvinkel viktiga aktörer engagerades i projektverkstäder och där diskuterades hur man skulle förverkliga den, med projektets åtgärder insamlade kunskapen.

Städer, kommuner, kollektivtrafiken och invånarna det vill säga alla de som rör sig drog nytta av E-move projektet. Projektets utredningar är offentliga och till allas gagn. Projektet verkställdes som en del av Datateknik överallt kunskapsklustern, i samarbete med Boende kunskapsklustern.

E-move projektet hörde till Tetraedri projektet (Technology transfer edges in regional innovations) vars huvudsponsorer var Päijät-Häme förbund och Södra Finlands ERUF-program. Projektet pågick 1.11.2011–30.6.2014 och den totala budgeten var 1 260 400 €. Posintras E-move delprojektets andel var 235 500 €.

Energieffektivt boende i området kring Östersjön

Stadsregionernas tillväxt har resulterat i att utgångspunkten i stadsplaneringen är att stävja klimatförändringar. Inom de närmaste åren kommer ett nytt energieffektivt bostadsområde för minst 7 000 invånare att uppstå i Borgå Skaftkärr. Projektets mål var att hitta nya genomförbara lösningar till de utmaningar byggandet av ett energieffektivt område ger och att lösningarna skall kunna tillämpas både i planeringen och utförandet av Skaftkärr. Erfarenheterna och de användbara lösningarna spreds till intressentgrupper via nätverk.

Projektet har identifierat fem lyckade ekoeffektiva områdesbyggnationer, med minskat kolavtryck, i området kring Östersjön. På basen av nätverksstädernas identifierade behov och utmaningar planerades och verkställdes benchmarking resor till dessa ekoeffektiva områdesbyggnationer. Under studiebesöken skapades nätverk med lokala aktörer. Jämförande djupanalyser gjordes av utvecklingsprocesser, kostnadseffektivitet och helhetsintryck.

Projektet gynnade kommunernas och städernas markanvändning och byggnadstillsyn samt underhåll av områden. I andra hand gynnades invånare och föreningar. Projektet verkställdes som en del av Datateknik överallt kunskapsklusterns verksamhet och i samarbete med Boende kunskapsklustern.

Projektet var en del av KESTI projektet vars huvudsponsor var Päijät-Häme förbund och Södra Finlands ERUF-program. Projektet pågick 1.10.2012–31.10.2014 och den totala budgeten var 364 310 €. Posintras delprojektandel var 81 667 €.

UbiChina

I Kina byggs nya städer i rasande takt då befolkningen från landsbygden i allt större mängd flyttar till städerna. Miljöaspekterna och ett minskat kolavtryck står på agendan även i Kina. Kineserna letar efter förnybara energikällor, ekologiskt hållbara lösningar och energieffektiva produkter. Här finns en möjlighet även för finska företag att ta steget mot öst.

Projektet höjde företagens kunskapsfärdigheter och förutsättningar för den kinesiska exportmarknaden och bildade ett företagskonsortium om Kinas stadsutveckling. Företagen tränade upp förmågan att fungera som en företagskluster och att leverera systeminriktade innovationer och koncept till marknaden, inte bara enskilda företags produkter och service. Företagen tränades även i till exempel Kina-kunnande, den kinesiska kulturens särdrag och företagen fick hjälp med att hålla kontakt till Kina via kinesisk expertis.

Till projektet söktes små och medelstora företag inom finländskt boende samt inom ICT och teknologibranschen som var intresserade att utveckla sin exportverksamhet till Kina. Företag med färdig potentiell exportprodukt eller -service eller som en del av ett större koncept. Planering av boende sammanlänkas med nya produkt- och servicekoncept. Projektet gick tillsammans med företagen igenom deras uppdrag och målsättningar samt utarbetade produkt- och kompetensprofiler.

Projektet genomförde matchmaking resor till Kina för att företag skulle kunna inleda diskussioner om samarbete samt bekanta sig med målområdets särdrag och marknader. Resorna föregicks av gruppvisa skolnings- och utbildningsprogram med tyngdpunkt på marknaden i Kina samt affärsverksamhetens och kulturens särdrag.

UbiChina var ett gemensamt projekt för Datateknik överallt klustern och Boende klustern och finansieras delvis av ESF-programmet. Projektet pågick 1.1.2012–30.3.2013 och den totala budgeten var 587 000 €. Posintras delprojektandel var 30 000 euro.

Förutseende husteknik

I Finland förbrukar boendet 40 % av den totala energiproduktionen. Energi produceras i samordnade produktionsanläggningar och till stor del av fossila bränslen. Temperaturen i bostäderna hålls stationär och luftkonditioneringen är hela tiden på standardnivå oberoende av energipriset eller ifall någon är hemma eller inte. Bostädernas uppvärmning regleras endast av omedelbara och lokala mätningar, det vill säga ofta av termostaten, och därmed skapas stora variationer i energiefterfrågan då väderleksförhållanden ändras snabbt. Tillsvidare säljs energi till standardpris men i framtiden kan en mer flexibel prissättning väntas och då kommer energin att vara förmånligare vid lägre efterfrågan och motsvarande dyrare vid högre efterfrågan. Den mängd energi som förbrukas vid boende kan minskas genom att reglera de hustekniska systemen enligt väderleksprognoser, energipriser och lokala mätningar. Då dessa faktorer tas i beaktande kan invånaren garanteras ”tillräckligt bra” boendeförhållanden och samtidigt spara pengar och energi.

Ett demonstrationssystem utökas med en värmestyrsignal, vilken, enligt väderleksförhållanden och på basen av den förutsedda elförbrukningens värmebelastning, preciserar värmestyrsystemets värden. Under delprojektets gång uppföljdes Livinglab:s avtalskunders elförbrukning och, då det är tjänligt, även fjärrvärme- och vattenförbrukning. Samlade förbrukningsuppgifter tillämpades i forsknings- och utvecklingssyfte. Delprojektets demonstrationsmiljö förverkligades i ett egnahemshus i Borgå. Det realtida demostrationssystemet innehåller förutom datasystem, reglerbara hustekniska system samt ett lokalt solvärmesystem.

Projektet gynnade invånarna i det energieffektiva bostadsområdet i Borgå Skaftkärr, tillverkare av byggnadsautomation, tillverkare av teknologi som grundar sig på förnybara energikällor samt energibolagen. Projektet verkställdes som en del av Datateknik överallt kunskapaklustern, i samarbete med Boende kunskapsklustern.

Projektet hörde till K-EASY projektet (ett hållbart boende och en hållbar miljö) vars huvudsponsorer var Päijät-Häme förbund och Södra Finlands ERUF-program. Projektet pågick 1.11.2010–31.3.2014 och den totala budgeten var 2 276 121 €. Posintras delprojektandel var 380 000 €.

Kompetenscentrumprogrammet ubika datorsystem (OSKE)

Kompetenscentrumprogrammet förenade forskning med teknologi-, design- och affärskompetens. Målet var att ge upphov till nya företag, arbetstillfällen och verksamhetsmodeller samt att stärka små och medelstora företags kompetens.

OSKE erbjöd nätverk och tjänster för företag, universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut. Kompetenscentrumprogrammet bestod av 13 kompetenskluster, av vilka datateknikklustern var en. En kluster bestod i sin tur av regionala kompetenscentrum. Datateknik överallt klustern hade sju varandra kompletterande regionala kompetenscentrum: Jyväskylä, Uleåborg, Borgå, Satakunta, Tammerfors, Nyland och Egentliga Finland. Därmed täckte klustern alla centrala områden inom ICT branschen och forskningen. Kompetenscentrumprogrammet stödde regionernas specialisering och arbetsfördelning i syftet att stärka konkurrenskraften internationellt.

Kompetenscentrumprogrammet var ett tidsbestämt, särskilt program enligt regionutvecklingslagen. Det samordnades av arbets- och näringsministeriet. Kompetensklustern erbjöd företag en möjlighet att nyttja nationell spetskompetens samt gav företag med tillväxtpotential möjligheter till utbildning. Företag erbjöds möjligheter att utveckla sin verksamhet via utvecklingsprojekt och därmed även en möjlighet till annat offentligt understöd för sitt utvecklingsarbete. Målsättningen var att främja ny näringsverksamhet inom valda insatsområden via samarbete mellan företag, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner och vetenskapsparker. Det praktiska arbetets resultat syns i form av nya företag och affärsverksamhetsområden, i form av företagstillväxt och internationalisering, i form av nya affärsnätverk, nya produkter, nya tjänster samt nya arbetstillfällen. Kompetenscentrumprogrammet ubika datorsystem genomfördes av Posintra och Culminatum Innovation.

REELOR – Energieffektivitet i byggnader – föregripande kvalitetsstyrning som en del av byggnadstillsynen

De ökande kraven på byggnaders energieffektivitet och de nya byggnadsföreskrifterna ger upphov till ändringar även i städernas byggnadstillsyn. Föregripande kvalitetsstyrning som en del av byggnadstillsynen har gett mycket goda resultat i Uleåborg och liknande tillvägagångssätt vill man även tillämpa vid Borgå stads byggnadstillsyn.

Projektets mål var att utveckla byggnadstillsynens tillvägagångssätt och höja på kompetensnivån. En del av projektet är att utveckla utbildningspaket med fokus på kompetent rådgivning om energieffektivt byggande till förstagångsbyggare. Motsvarande projekt förverkligade samtidigt både i Borgå och Vasa. Posintra handhade, som underleverantör, projektets koordination och administration samt samordnade gemensamma utvecklingsuppgifter och stödde projektets kommunikation.

Projektet var en del av åtgärdsprogrammet ERA17 som finansieras av Tekes och Sitra. Projektet pågick 1.10.2011–31.12.2013. Budgeten för projektets Borgå del var 327 500 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 1, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.