Var kan ett företag hitta finansiering och för vilka ändamål? Vi har sammanställt olika finansieringskällor och användbara länkar, där du kan se de mest typiska finansieringskanalerna för ett företag. Du kan också boka tid för vår kostnadsfria företagskonsultation, där vi kartlägger din situation närmare. Vi använder det smarta verktyget Granted AI, som analyserar finansieringsalternativen som kunde passa företagets situation.

 

Finansieringskällor för de olika stadierna inom företagandet: 

 

 

TE-TJÄNSTER – Startpeng
– Startpengen är ett stöd för en blivande företagare. Du kan beviljas startpeng om du är arbetslös arbetssökande, inte är arbetslös men till exempel lämnar lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid eller om du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid.

 

FINNVERA – Finansieringslösningar
– Finnvera erbjuder finansieringslösningar för företag av olika storlek, för bland annat nystartade företag, tillväxt och export.

 

TESI (på finska)
TESI-investeringar

 

NTM-CENTRALEN – Etableringsstöd
– Etableringsstödet hjälper dig att komma igång när du påbörjar din företagsverksamhet. Du kan få stöd för åtgärder i etableringsplanen. Ett befintligt företag kan också beviljas etableringsstöd om det övergår till en helt ny verksamhet. Etableringsstödets storlek är 5 000–35 000 euro. Verkställande av försök kan stödjas med 2 000–10 000 euro. Stödet beviljas endast företag som är belägna på landsbygden.

 

NTM-CENTRALEN – Investeringsstöd
– Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd bland annat för att förvärva eller bygga produktionslokaler, att skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar och immateriella investeringar såsom anskaffning av programvaror, patent och tillverkningsrättigheter. Investeringen ska vara av väsentlig betydelse för grundande av företaget eller för företagets tillväxt eller utveckling. Stödnivåerna varierar mellan 20–40 % beroende på bransch och stödområde. Stödet beviljas endast företag som är belägna på landsbygden.

 

NTM-CENTRALEN – Genomförbarhetsstudie i samband med investering
– Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda förutsättningarna för den. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny.

 

NTM-CENTRALEN – Understöd för utvecklande av företag
– Understöd för utvecklande av företag beviljas små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig, sin produkt, tjänst eller produktionsmetod, eller eftersträvar tillväxt eller internationalisering. Stöd max. 50 %.

 

NTM-CENTRALEN – Utvecklingstjänster
– Utvecklingstjänster för företag är konsulttjänster som tillhandahålls av NTM-centralen för att stödja tillväxt, förnyelse, internationalisering och sysselsättning i små och medelstora företag. Analys av nuläget och utvecklingskartläggningstjänster (260 €/dag) och konsulttjänster (325 €/dag).

 

NTM-CENTRALEN – Företagssamarbetsprojekt
– Ett utvecklingsprojekt som genomförs gemensamt av två eller flera aktörer, t.ex. för utveckling, testning och pilotprojekt av produkter, produktfamiljer, tjänster, processer, leveranskedjor och produktion. Understöd 60 – 80 %. Stöd även för samutbildning.

 

BUSINESS FINLAND – Unga Innovativa Företag, NIY
– För mindre än fem år gamla startupföretag med omsättning och en tydlig expansion liksom siktet inställt på att i snabb takt skala upp internationellt. Bidrag max. 500 000 €, lån max. 750 000 € (max. 75 % av kostnaderna) fördelat på tre perioder.

 

BUSINESS FINLAND VENTURE CAPITAL – Riskkapital
– Business Finland Venture Capital Ab investerar i riskkapitalfonder som investerar i finländska företag

 

BUSINESS FINLAND – Energistöd
– Det centrala målet med energistödet är att främja utvecklingen av nya och innovativa lösningar i syfte att på lång sikt göra energisystemet kolsnålt. Energistöd kan beviljas sådana investerings- och utredningsprojekt.

 

BUSINESS FINLAND – Materialöversyn
– Materialöversynen kartlägger hur mycket ditt företag skapar svinn, kostnaden för svinnet och hur det kan minskas. En materialeffektiv drift förbättrar konkurrenskraften, minskar koldioxidutsläppen och betyder konkret ansvarsfullhet. Bidrag max. 15 000 € (50 % stöd).

 

BUSINESS FINLAND – Innovationscheck
– Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential och för vilket företaget behöver extern expertis. Med en innovationscheck kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag.

BUSINESS FINLAND – Into-finansiering
– Med hjälp av Into-finansieringen kan små och medelstora eller start-upföretag köpa experttjänster för att stärka sin innovationskompetens, skaffa industriella rättigheter (IPR) eller tillfälligt anställa en expert från en forskningsorganisation eller ett stort företag. Bidrag 15 000 – 200 000 euro (50 % stöd)

 

BUSINESS FINLAND – Forsknings- och utvecklingsfinansiering – Business Finland finansierar små och medelstora företag med förmåga och önskan att växa på exportmarknader, samt midcap-företagens utmanande och innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt som leder till internationell tillväxt. Med hjälp av Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering kan företaget utveckla nya, innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsverksamhetsmodeller Företaget kan även testa och bekräfta funktionen hos en ny innovativ lösning och bedöma nyttan tillsammans med kunderna.

 

BUSINESS FINLAND – Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer
– Finansiering för beredning av samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer, utveckling och kommersialisering för en gemensam forskningsbaserad idé. Minst två företag, optimalt 5–7 deltagare.

 

BUSINESS FINLAND – Tempo-finansiering
– Med hjälp av Tempo-finansieringen kan ett företag på olika sätt förbättra beredskapen för internationell tillväxt, testa hur affärskonceptet fungerar, få feedback av potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny internationell marknad. En förutsättning för finansiering är bland annat ett kompetent team, trovärdig finansiering och tillväxtvision. Bidrag max. 60 000 € (75 % stöd).

Talent-finansieringen
– Talent-finansieringen passar små och medelstora företag och midcap-företag som vill förbättra sin beredskap för internationell tillväxt genom att skapa arbets-, organisations- och ledningspraxis som stöder detta samt förmågan att öka antalet personer med internationell kompetens i finländska företag. Talent-finansieringen är 20 000-50 000 euro. Finansieringen av Business Finland täcker 50 procent av projektets kostnader, som kan ligga på mellan 40 000 och 100 000 euro.

 

BUSINESS FINLAND – Market explorer
Market Explorer – finansieringen är avsedd för kostnader av köpta experttjänster och företagets egna internationella affärsexperter. De som arbetar för projektet kan vara gamla anställda på företaget eller personer som anställts för projektet. Market Explorer-finansieringens storlek är 5 000 – 40 000 euro och den täcker 50 procent av dina projektkostnader.

 

BUSINESS FINLAND – Group explorer
– Group Explorer-finansiering är avsedd för grupper om 4–10 företags utredning av gemensamma möjligheter till affärsverksamhet på den internationella marknaden. Bidrag 2500 – 20 000 € / företag (40 – 50 % stöd).

 

BUSINESS FINLAND – EIC Accelerator
– EIC Accelerator riktar sig till små och medelstora företag som söker stark internationell tillväxt, och vars produkt har högt marknads och tillväxtpotential. Finansieringen är avsedd för kommersialisering av nya, innovativa produkter eller lösningar. Bidrag 0,5 – 2,5 miljoner € (70 % av budgeten) för att genomföra en internationell affärsplan: pilotering, demonstrering, skalbarhet. Som ett alternativ kan det vid sidan om bidraget ansökta kapitalet av företaget användas till exempel användas för aktiviteter under innovationens kommersialiseringsfas.

 

NOPEF – Finansiering för internationalisering
– Nopef erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området. Dessutom stöder Nopef projekt som inriktar sig på investeringar och implementeringar av kommersiella skalningar av gröna innovationer och miljö- och klimatlösningar. Stödet som tillhandahålls kan täcka upp till 40% av kostnaderna för förstudier för internationalisering och upp till ett maximalt belopp på 50 000 euro.

 

FINNPARTNERSHIP – Företagspartnerskapsstöd
– Företagspartnerskapsstöd är ekonomiskt stöd för planering, utveckling, utbildning och pilotfaser av projekt i utvecklingsländer. Stödet kan sökas av ett finländskt företag eller annan aktör, för långsiktiga, till kommersiellt samarbete strävande och kommersiellt lönsamma aktiviteter, inklusive importundersöknings- och utbildningsfaser. Projekten måste sträva efter långsiktig affärsverksamhet och partnerskap i mållandet.

 

FINNFUND – Investeringsfinansiering
– Finnfund tillhandahåller kapital, mezzaninfinansiering och lån till företag som är verksamma i utvecklingsländer. Kriterierna är t.ex. ekonomisk bärkraft, ansvar och utvecklingseffekt.

 

EUIPO – SMF-fonden
– Den omfattar förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan) och/eller varumärkes- och formgivningsansökningar och kan hjälpa dig att stärka ditt företag.   

 

Kiertotalous-Suomi

-Kiertotalous-Suomi samlar ihop finansieringinformation kring cirkulär ekonomi.

 

Boka tid till vår kostnadsfri rådgivning

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.