Mistä yritys voi löytää rahoitusta ja millaisiin tarkoituksiin? Kokosimme yhteen erilaisia rahoituslähteitä ja hyödyllisiä linkkejä, joista näet tyypillisimmät rahoituskanavat yritykselle. Voit myös varata ajan maksuttomaan yritysneuvontaamme, jossa voimme kartoittaa tilanteesi tarkemmin. Käytössämme on Granted AI -älytyökalu, joka analysoi yrityksen tilanteeseen sopivat rahoitusvaihtoehdot.

 

 

Rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin:

 

TE-PALVELUT – STARTTIRAHA

– Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki. Starttirahaa voit saada,

  • jos olet työtön työnhakija
  • et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
  • olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi

 

FINNVERA – Rahoitusratkaisut

– Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja erikokoisille yrityksille mm. aloittamiseen, kasvamiseen ja vientiin liittyen.

 

 

TESI

– TESI eli Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. TESIn kolme fokusta ovat Venture Capital, kasvu- ja teolliset sijoitukset.

 

ELY-KESKUS – Perustamistuki

– Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa. Tukea myönnetään vain maaseudulla sijaitseville yrityksille.

 

ELY-KESKUS – Investointituki

– Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %. Tukea myönnetään vain maaseudulla sijaitseville yrityksille.

ELY KESKUS – Investoinnin toteutettavuustutkimus

– Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden.

 

ELY-KESKUS – Kehittämisavustus

– Kehittämisavustus suunnataan pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen, tuotteen, palvelun tai tuotantomenetelmän kehittämiseen, tai pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään. Tuki max. 50 %.

 

ELY-KESKUS – Kehittämispalvelut

– Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Nykytila-analyysi- ja kehittämissuunnitelmapalvelut (260 €/pv) ja konsultointi-palvelut (325 €/pv).

 

ELY-KESKUS – Yritysten yhteistyöhankkeet

– Kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä, esim. tuotteiden, tuoteperheiden, palveluiden, prosessien, toimitusketjujen ja tuotannon kehittämiseen, testaukseen ja pilotointiin. Tuki 60 – 80 %. Tukea myös yhteiskoulutuksille.

 

BUSINESS FINLAND – Nuoret innovatiiviset yritykset, NIY

– Alle 5-vuotiaille, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääville startup-yrityksille kv-liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus max. 500 000 €, laina max. 750 000 € (max. 75 % kuluista) kolmessa jaksossa.

 

BUSINESS FINLAND VENTURE CAPITAL – Pääomasijoitus

– Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin alkaviin yrityksiin.

 

BUSINESS FINLAND – Energiatuki

– Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin.

 

BUSINESS FINLAND – Materiaalikatselmus

– Materiaalikatselmuksen avulla yritys voi selvittää, paljonko yrityksen toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Avustus max. 15 000 € (tuki 50 %).

 

BUSINESS FINLAND – Innovaatioseteli

– Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi.

 

BUSINESS FINLAND – Into-rahoitus

– Into-rahoituksen avulla pk-yritys tai start up yritys voi ostaa asiantuntijapalveluja vahvistamaan innovaatiotoimintaa, hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä. Avustus 15 000 – 200 000 € (tuki 50 %)

 

BUSINESS FINLAND – Tutkimus, kehitys ja pilotointi laina

– Business Finland rahoittaa pk-yrityksiä, joilla on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille sekä midcap-yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat kansainväliseen kasvuun. Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

 

BUSINESS FINLAND – Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö

– Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin, yhteisen tutkimusidean kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vähintään 2 yritystä, optimi 5-7 osallistujaa.

 

BUSINESS FINLAND – Tempo-rahoitus

– Tempo-rahoituksen avulla yritys voi eri tavoin parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun, testata esimerkiksi liiketoimintakonseptin toimivuutta, koemarkkinoida, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Edellytyksenä rahoituksen saamiselle on mm. osaava tiimi, uskottava rahoitus ja kasvuvisio. Avustus max. 60 000 € (tuki 75 %).

 

Talent -rahoitus

– Talent -rahoitusta voivat hakea pk-ja midcap-yritykset, jotka hakevat kansainvälistä kasvua innovatiivisella tuotteella, palvelulla tai liiketoimintamallilla. (Yrityksen liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa). Talent-rahoitus on 20 000-50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 50 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla 40 000-100 000 euroa.

 

BUSINESS FINLAND – Market explorer

– Market explorer -rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden ja yrityksen omien kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoiden kustannuksiin. Projektille työskentelevät henkilöt voivat olla yrityksen vanhoja työntekijöitä tai projektia varten palkattavia henkilöitä. Rahoituksen määrä on 5 000 – 40 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektisi kustannuksista.

 

BUSINESS FINLAND – Group explorer

– Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu 4-10 yrityksen ryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Avustus 2 500 – 20 000 €/yritys (tuki 40 – 50 %).

 

BUSINESS FINLAND – EIC Accelerator

– EIC Accelerator -rahoitusinstrumentti on suunnattu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiolla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Avustus 0,5 – 2,5 milj. € (70 % budjetista), jolla toteutetaan kansainvälistä liiketoimintasuunnitelmaa: pilotointia, demonstrointia, skaalautuvuuden rakentamista. Optiona avustuksen kylkeen haettavaa pääomaa yritys voi käyttää esimerkiksi innovaation kaupallistamisvaiheen toimiin.

 

NOPEF – Rahoitusta kansainvälistymiseen

– Nopef tarjoaa pohjoismaisille yrityksille rahoitusta EU/Efta-alueen ulkopuolisiin maihin tehtävien kansainvälisten investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen. Lisäksi Nopef tukee hankkeita, joiden tavoitteena ovat ympäristöä säästäviä tekniikoita ja ratkaisuja koskevat kaupallisen mittakaavan demonstraatio- ja pilottihankkeet. Myönnettävä rahoitus voi kattaa enintään 40 prosenttia kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten kustannuksista enintään 50 000 euroon asti.

 

FINNPARTNERSHIP – Liikekumppanuustuki

– Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden suunnittelu-, kehitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin. Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan, mukaan lukien maahantuonnin selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Hankkeiden tulee tähdätä pitkäaikaiseen liiketoimintaan ja -kumppanuuteen kohdemaassa.

 

FINNFUND – Investointirahoitus

– Finnfund myöntää kehitysmaissa toimiville yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä mm. taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset.

 

EUIPO – Pk-yritysrahasto

– Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvä avustus pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Kiertotalous-Suomi

-Kiertotalous-Suomi ylläpitää vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvien ajankohtaisten rahoituslähteiden ja -hakujen sivustoa. Sivustolta löydät linkit ministeriöiden, kuntien, tutkimustahojen ja erilaisten hankkeiden tarjoamiin tai kokoamiin rahoitushakuihin.

 

 

 

Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika yrityskehittäjälle

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.