Under de gångna åren har tiotals landsbygdsföretag i Borgåregionen kunnat utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av företagsgruppsprojekt. Men vad är det egentligen frågan om när vi talar om ett projekt för att utveckla en företagsgrupp?

Ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp omfattar vanligen 3–10 landsbygdsföretag som tillsammans utvecklar sin verksamhet, samtidigt som vart och ett av företagen utvecklas med hjälp av företagsspecifika åtgärder. Definitionen på ett landsbygdsföretag har över åren varierat. Hos Posintras företagsutvecklare kan du kolla om ditt företag är kvalificerat för finansiering.

Varje utvecklingsvilligt landsbygdsföretag med ett klart och entydigt mål kan ansluta sig till ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp. Inom ramen för ett sådant projekt kan lantbrukets primärnäringar inte utvecklas.

– I Borgåregionens företagsgrupper har under de senaste åren utvecklats bland annat företagens webbsajter och näthandel. Digitalisering har alltså varit ett viktigt tema, berättar Posintras företagsutvecklare Annika Weckman.

– Lärande har också spelat en viktig roll i projekten. Företagarna har alltså genom företagsgruppens utvecklingsprojekt fått nya kunskaper och färdigheter, säger Weckman vidare.

Typiska mål för gemensamt utvecklingsarbete kunde också vara till exempel att utveckla samarbete för produktion eller för marknadsföring och försäljning, eller varför inte en företagsring för export. Företagsgruppens utvecklingsprojekt är en kombination av projektstöd och företagsstöd.

 

Projektet måste ha en administration

Den som ansöker om projektet, alltså projektadministratören, kan lämpligen vara en utvecklingsorganisation, i detta fall Posintra. Administratören samlar lagom många mikro- och småföretag på landsbygden till en grupp och planerar tillsammans med företagen dels ett utvecklingssegment som är gemensamt för alla, dels ett företagsspecifikt utvecklingspaket för vart och ett av de medverkande företagen, samt utarbetar ett kostnadsförslag. Kostnader för projektadministration och sammanföring av företagen räknas med i kostnaderna för det gemensamma segmentet.

I företagsgruppens utvecklingsprojekt utgör andelen utvecklingsstöd som ska ansökas externt 75% och företagets andel 25%. Administratören ansöker om understödet och det betalas ut på samma sätt som för andra utvecklingsprojekt. Stödet fördelas mellan medverkande företag som de minimis-stöd och nyttan kommer företagen till del som utvecklingstjänster. Företagen slipper administrativt arbete eftersom bland annat konkurrensutsättning, kassaförvaltning och rapportering sköts av administratören.

 

Betydande utvecklingsarbete har gjorts i Borgåregionen

Under åren 2019-2020 har Posintra i Borgåregionen administrerat sammanlagt tre företagsgrupper, inom vilka 23 landsbygdsföretags affärsverksamhet har utvecklats för en budget på nästan 170 000 euro. Det externa stödet har uppgått till nästan 130 000 euro.

För 23 landsbygdsföretag har stödet alltså i praktiken möjliggjort sådana utvecklingsåtgärder som utan företagsgruppens utvecklingsprojekt kanske hade blivit helt ogjorda eller åtminstone fördröjda.

– Vi har jobbat hårt för att göra utvecklingsprojekt för företagsgrupper till ett fungerande utvecklingsverktyg för regionens mikro- och småföretag, säger Posintras företagsutvecklare Peter Backman.

– Vi har konstaterat att en rationell administration kräver att minst fem och högst tio företag ingår i gruppen, säger Backman till sist.

 

Referenser till företag som har deltagit i projekt för företagsutveckling

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.