Maske, som verkar i Sköldvik, har som målsättning att inom sin bransch bli en pionjär i miljöfrågor. När man mäter sitt koldioxidavtryck ser man vad utsläppen består av och kan därefter rikta sina resurser på rätt sätt.  

 

Många företag har ett nyvaknat intresse för att ta reda på den egna verksamhetens koldioxidavtryck. Offerterna utgör en delförklaring till det här: ett villkor för att få uppdrag är att man uppger företagets koldioxidavtryck.

EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering kommer också att förpliktiga företagen att i större utsträckning än tidigare rapportera bland annat om vilka konsekvenser företagets verksamhet har för miljön.

Porvoon Maske Oy beslöt sig för att låta mäta sitt koldioxidavtryck för att klara sig bättre i den hårda konkurrensen.

– Vi vill även i miljöfrågor vara banbrytare och nummer ett inom vår bransch. Vi verkar i Sköldvik och våra största kunder befinner sig nu mitt i en grön övergång. Vi måste också i framtiden klara av att möta de stränga krav som våra kunderna ställer, säger Maskes HSEQ-chef Pasi Kärnä.

Maske verkar inom industriunderhålls-, fastighetsunderhålls- och byggnadssektorerna och erbjuder dessutom HSE-tjänster, som till exempel hetarbets- och luckbevakning.

Mätningen av koldioxidavtrycket gjordes inom ramen för projektet Circular Economy Goes East and West (CEGO). Mätningen utfördes av Reforest Finland Oy.

 

Det var överraskande lätt att mäta koldioxidavtrycket

När man mäter koldioxidavtrycket brukar man ofta dela in företagets verksamhet i olika delområden: direkta utsläpp som står under företagets egen kontroll (scope 1), utsläpp från köpt energi (scope 2) och indirekta utsläpp (scope 3), som är till exempel anförskaffningar, resor och utkontrakterad verksamhet.

– För Maske räknade vi ut scope 1 och scope 2. När det gällde trean gick vi igenom anskaffningar, logistik, avfallshantering, vattenanvändning, tjänsteresor och resorna till och från arbetet, berättar Christina Sani, projektchef för hållbar affärsverksamhet på Posintra.

Mätningen krävde bara några timmars insats av Maske.

– Jag var beredd på att det här skulle innebära betydligt mera arbete för oss. Vi fick intressanta resultat med en väldigt liten insats, berättar Kärnä.

Förutom Kärnä deltog också personalen i mätningen genom att svara på en kort enkät.

– Det var lätt att involvera folk, eftersom enkäten var lätt att besvara och dessutom förklarade vi att det låg i allas intresse att få reda på resultaten, berättar Kärnä.

Materialanskaffningar och resor stod för de största utsläppen

Maskes största utsläpp bestod av betong- och stålanskaffningar. Vid mätningen av koldioxidavtrycket gjordes en utredning av alternativ med lägre utsläpp.

– Reforest erbjöd exempel på vad alternativ med lägre utsläpp skulle kosta för företaget och hurdana summor det handlar om ifall utsläppen kompenseras, berättar Sani.

Det finns redan till exempel grön betong och stål på marknaden.

– Mätningen av koldioxidavtrycket har gett oss alternativ som vi kan visa upp för våra kunder. Med hjälp av mätningen kan vi med andra ord hjälpa beställaren att fatta grönare beslut, förklarar Kärnä.

Resorna står för Maskes näst största utsläpp. Företaget minskar nu redan på de här utsläppen genom att förnya sin materiel och övergå till biobränsle.

Dessutom mäts chaufförernas körresor med hjälp av körjournalssystemet ABAX, som underlättar en övergång till ett mera ekonomiskt och ekologiskt körande.

Reforest gav Maske beröm för arbetsresorna.

– Vår personal använder redan i nuläget ofta kommunala trafikarrangemang och cykel under sina arbetsresor.

 

Förbättrad verksamhet leder till bättre avtal

Den mätning av Maskes koldioxidavtryck som gjordes kommer inte att bli liggandes i skrivbordslådan.

– Nu ska vi tillsammans med ledningsgruppen noggrant analysera vilka åtgärder mätningen kommer att leda till, berättar Kärnä.

Mätningen av koldioxidavtryck gör det lättare för företaget att rikta sina resurser rätt. Vi har också för avsikt att göra om mätningen i framtiden, för att ta reda på hur de åtgärder vi nu skrider till minskar på företagets utsläpp.

– Vi vill fortsätta att utveckla och utvidga vår verksamhet, påpekar Kärnä. – Våra tidigare åtgärder har gjort oss mera åtråvärd i våra kunders ögon, vilket i sin tur har lett till att vi har slutit bättre säsongavtal.

Tack vare ovanstående har vi kunnat öka antalet anställda i enlighet med målsättningarna i Maskes strategi. Omsättningen för räkenskapsperioden 2022 uppgick till 10 miljoner euro och för räkenskapsperioden 2023 strävar vi efter en omsättning på 11,5 miljoner euro.

 

Posintra erbjuder företagarna hjälp

Posintra har på senaste tid erbjudit företag som deltar i olika projekt mätningar av deras koldioxidavtryck.

– I våra nyaste projekt ingår oftast någon form av beräkning av företagens koldioxidavtryck. Allt fler företag vill få reda på sina utsläpp berättar Leena Alihakkola, chef för hållbar affärsverksamhet på Posintra.

Hon påminner om att mätningarna inte innehåller någon absolut sanning, men de är tankeväckande och visar i vilken riktning åtgärderna borde styras.

Posintra kan för närvarande inte erbjuda mätningar utanför ramen för projektena.

– Vi kan tipsa företagen om vem de kan vända sig till för att låta utföra mätningar. Posintra inleder snart nya projekt och det lönar sig alltid att fråga oss om man kan delta i projekten; på det sättet kan företagen få mera resurser för att utveckla sin verksamhet, säger Alihakkola.

– Posintras uppgift är att utveckla projekt och skaffa finansiering för dem, så att vi ska kunna erbjuda just sådana här möjligheter till lokala företag.

 

Läs mera om CEGOs arbete (på finska)

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.