Alta löydät vastaukset lähetettyihin Recoin-hankkeen Hackathon-tarjouspyyntöä koskeviin tarkentaviin kysymyksiin.

 

1.Tarkoittaako jälkihoito-vaiheen tuottaminen sitä, että toimittajan vastuulla on ohjata ideoita kokeiluiksi, fasilitoida näiden läpivientiä ja tukea kaupallistamista vai mitä työtä jälkihoitoon tarkemmin ottaen odotetaan sisältyvän ja millä ajanjaksolla?

Tilaaja tarkoittaa jälkihoidolla lähinnä suppeampaa vastuuta kantaa huolta voittaneiden ehdotusten eteenpäin työstämisestä. Jälkihoitovaiheessa toimittaja jakaa kokemustaan ja ohjeistaa kannustinyritykset ja voittaneet tiimit yhteisesti, miten olisi hyvä toimia, että syntyneet ehdotukset saadaan aidosti vietyä eteenpäin kaupallisesti ja teknillisesti toteuttamiskelpoisiksi kehityshankkeeksi. Varsinaisesta jatkotyöskentelystä vastaa kukin kannustinyritys omistaan.

 

2. Millaisia resursseja (tukea ja rahaa) on olemassa jatkoon valittujen ratkaisujen jälkihoitovaiheeseen suunniteltujen kokeilujen toteuttamiseen? 

Jälkihoitovaiheen resursoinnista vastaavat kannustinyritykset. Ne tekevät erillisen päätöksen mahdollisista kehityshankkeista. Recoin-hankkeella ei ole rahoitusta tätä tarkoitusta varten.

 

3. Tuleeko tarjouksen hintaan lukeutua vain työ vai myös mahdolliset myös tapahtumakustannukset tai palkinnot? Onko tavoitteena tapahtuma, jossa osallistujat ovat läsnä vai vaihtoehtoisesti etätapahtuma? Tuleeko tarjoajan valmistautua molempiin vaihtoehtoihin tai järjestämään hybriditapahtuma, jossa osa on läsnä ja osa etänä?

 Tarjouksen hintaan ei lueta tapahtumakustannuksia eikä palkintoja. Ne rahoitetaan Recoin-hankkeen, Metropolia Ammattikorkeakoulun (tilakustannukset ja tukipalvelut) ja Kannustinyritykset.

Lähtökohtana on, että hackathon-tapahtuma pidetään paikan päällä Metropolia ammattikorkeakoulun kampuksella Myllypurossa. Näin uskomme saavamme parhaan hyödyn. Hanke varautuu varmistamaan osanottajien turvallisuuden itse toteutuksessa yhdessä Metropolian kanssa. Korona-aikana on varmasti syytä tehdä suunnitelmat myös mahdollisesta etänä pidettävästä hackathonista.

 

4. Missä määrin Posintra, Novago ja Keuke huolehtivat kannustinyritysten rekrytoinnista mukaan? Innovaatioprosessin asiantuntijana koemme panoksemme tarpeelliseksi, kun kannustinyritysten odotuksia luodaan ja resursseja varataan.

Tilaaja ja toimijat huolehtivat Kannustinyritysten rekrytoinnista. Aivan oikein asiantuntijaa kannustinyritysten odotusten luomisessa ja esitettävän haasteen sparrauksessa.


5. Missä määrin Toimijoiden verkostoja ja resursseja voidaan hyödyntää osallistujien rekrytointiin?

 Tilaaja ja toimijat vastaavat osallistujien rekrytoinnista alueidensa pk-yritysten osalta ja Metropolia ammattikorkeakoulu tarvittavien opiskelijoiden ja opettajien osalta

 

6. Koemme tarjouspyynnössä kuvatun osallistujien kohderyhmän liian heterogeeniseksi. Opiskelijoita, opettajia, yrityksiä, vakiintuneita asiantuntijoita ja tutkijoita on vaikea saada saman haasteen pariin niin, että kaikille työhön liittyy aito mahdollisuus hyötyä tehdystä työstä. Siksi kysymme: Ymmärsimmekö varmasti oikein, että hackathoniin toivotaan osallistuvan opiskelijoita, tutkijoita, kannustinyritysten edustajia sekä pk-yritysten edustajia, ja kilpailun tiimit muodostetaan kaikkia näitä yhdistelemällä?

 Kyllä tämä on ollut tarkoitus. Olemme katsoneet, että heterogeenisuus on pikemminkin arvo, joka synnyttää parhaiten luovia ratkaisuja. Olemme hankkeessa toki valmiit keskustelemaan mahdollisuuksien mukaan myös kokoonpanosta, jotta tapahtumasta tulee mahdollisimman onnistunut. Tämä hanke on tehty pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kehittämiseksi, siksi näemme, että pk-yritysten mukana olo on välttämätöntä.

 

7. Voisivatko tapahtumat koostua pelkästään kannustinyritysten haasteita ratkovista pk-yrityksistä, joita ohjaamassa olisi tutkijoita ja kannustinyritysten asiantuntijoita? Tai vaihtoehtoisesti pelkästään opiskelijoista, joita olisi ohjaamassa opettajia, tutkijoita ja kannustinyritysten asiantuntijoita? Tai eri haasteissa eri kohderyhmien edustajia?

Hankkeessa on jo päätetty, että tapahtumaan osallistetaan hankkeeseen osallistuvia pk-yrityksiä sekä Metropolian opettajia ja opiskelijoita. Kysymyksessä ehdotetut ”puhtaat” kokoonpanot eivät ole enää mahdollisia, mutta kokoonpanoa voidaan varmasti jonkin verran hienosäätää esittävien haasteiden perusteella.

 

8. Mitä tuomariston päätöksillä voittaneille tiimeille on tarkoitus antaa palkinnoksi? Mitä muita motivaattoreita nähdään olevan, jotka houkuttelevat nimetystä melko laajasta kohderyhmästä parhaat osaajat tekemään yhteistyötä?

Kannustinyritykset ovat varautuneet kiinnostaviin palkintoihin ja tulevat mahdollistamaan voittaneiden ehdotusten jatkokehityksen. Jokainen osallistuja tulee saamaan innovaatiotyöskentelystä uutta innostavaa osaamista

 

9. Ovatko laadun enimmäispisteet 60 vai kenties 70?

Tarjouspyynnössä toimitusvarmuus oli epähuomiossa Laatu-otsikon alla. Pidämme kuitenkin korona-aikana toimitusvarmuutta niin tärkeänä, että se pisteytetään erikseen. Laadun pisteet ovat 30+30 eli yhteensä 60 pistettä, kohdat 3.3 ja 3.4 sekä toimitusvarmuus 10 pistettä kohta 3.5. Lisäksi täydet sata pistettä tulee, kun hinnoittelussa annetaan vielä 30 pistettä.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.