Loviisanlahdella sijaitsevan Laivasillan vierassataman ja Loviisanlahden alueella on toteutettu toistuvasti vesikasvillisuuden poistoa niittämällä. Vesikasveista siistitty ranta lisää alueen viihtyisyyttä ja kohentaa ympäristön ilmettä. Niittäminen tuo kuitenkin vain hetkellisen helpotuksen, sillä jokisuulla matala vesisyvyys mahdollistaa vesikasvien runsaan esiintymisen.

– Posintran tilaamassa ja Ramboll Finland Oy:n laatimassa suunnitelmassa esitetään pitkäaikaisempia, taloudellisesti ja ekologisesti järkeviä vesikasvillisuuden hillitsemisen keinoja, sanoo aluekehitysjohtaja Topi Haapanen kehitysyhtiö Posintrasta. Ilman kunnostustoimenpiteitä suistoalueen mataloituminen ja umpeenkasvu jatkuvat mm. maankohoamisen ja rehevöitymisen seurauksena.

– Merkittävien ja pysyvien muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan laaja-alaisia kunnostustoimenpiteitä valuma-alueella. Vesistöön suoraan valuvaa kuormitusta tulisi vähentää. Loviisanjoen valuma-alueelta tulee myös virtausnopeudesta ja eroosiosta johtuvaa kuormitusta. Esimerkiksi hulevesistä tulevaa kuormitusta olisi mahdollista vähentää hajautetuilla käsittelyratkaisuilla kuten hulevesialtailla, biosuodatuksella, suodatuspadoilla ja -painanteilla, kertoo Ramboll Finland Oy:n vesistösuunnittelija Virve Kupiainen.

Loviisanlahdella vesikasvillisuutta voidaan hillitä maisemaa parantavilla ruoppauksilla ja niitoilla. Samalla voidaan hajauttaa Loviisanjoen virtausta suistoalueella ja lisätä avovesialuetta. Monipuolisemmat virtausreitit pitävät auki rantavyöhykettä ja hillitsevät ruovikoitumista. Suistoalue voi toimia jatkossa myös paremmin ravinteiden sitojana. Suistoalueen lisääntynyt avovesitilavuus tarjoaa elinympäristöjä varsinkin linnustolle ja kalastolle. Ruoppausalueita on mahdollista pitää jatkossa auki niittämällä.

– Asiantuntijaselvitys antaa Loviisan kaupungille nyt hyvät eväät jatkotoimenpiteiden päätöksenteolle, sanoo Loviisan kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos.

Selvitystyö on osa itäisen Suomenlahden vesistömatkailua ja vierassatamien yhteistyötä kehittävää 30MILES-hanketta. Itäisellä Uudellamaalla hankepartnerina toimii Posintra Oy. Hanketta johtaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Hankkeen päärahoittaja on Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma.

Suunnitelmaan voit tutustua tästä

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.