Mitä teolliset pk-yritykset ajattelevat kestävän kehityksen tilasta suhteessa omaan liiketoimintaansa? Näkyykö vastuullisuus jo yritysten käytännön toiminnassa tai strategiassa? Entä mikä on oman toimialan tilanne ja näkymät? – Kysyimme tilannearviota kahdeltatoista itäisen Uudenmaan alueella toimivalta yritykseltä.

Kysely oli osa WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta -hankkeen aloitustoimenpiteitä. Kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää hankkeeseen osallistuvien yritysten lähtötilannetta, näkymiä ja motivaatiota sekä tarpeita liittyen kestävään kehitykseen. Vastauksia hyödynnettiin hankkeen käytännön toimenpiteiden suunnittelussa, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmäyritysten tarpeita. Kysely tehtiin elokuussa 2023.

Kestävä kehitys määriteltiin kyselyssä seuraavasti: ”Yrityksessä kiertotalous ja kestävä kehitys on päätöksentekoa ja käytännön toimintaa, joiden kautta tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ottamalla huomioon ympäristö, yhteiskunta ja yritystä ympäröivät ihmiset.”

Kyselyllä kartoitettiin muun muassa, millaisia vastuullisuusvaatimuksia yrityksiin kohdistuu asiakkaiden ja sidosryhmien tahoilta, miten yritykset näkevät toimialansa vastuullisuuskehityksen ja oman tilanteensa sekä millaisia osaamistarpeita yrityksissä on kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyen.

 

Asiakaskunta haluaa kuulla vastuullisuudesta

Kohderyhmäyrityksistä 82 prosenttia oli saanut asiakkailta tai sidosryhmiltä pyyntöjä, toiveita tai tiedusteluja yrityksen toiminnan vastuullisuudesta. Hiilijalanjäljestä tai sen laskennasta oli tiedusteltu yli 70 prosentilta yrityksiä. Kolmanneksi eniten (55 prosenttia vastaajista) oli tiedusteltu yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmista (esim. hiilitiekartta, päästövähennyssuunnitelma tai vastaava). Yritykset olivat kohdanneet muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä / pyyntöjä:

 • ”Millä keinoilla vähennätte päästöjänne?​
 • Isot konserniasiakkaat vaativat hiilijalanjäljen raportointia ja vähennyssuunnitelmia ja jopa laskelmia.
 • Julkisissa hankkeissa vaaditaan koneiden ja laitteiden päästöluokituksia, jätteiden kierrätyksestä raportteja​.
 • Julkisen puolen hankinnoissa peräänkuulutetaan vastuullisuutta, ekologisuutta ja kierrätettävyyttä ja niihin liittyviä sertifikaatteja tai raportteja.​
 • Halutaan tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty kierrätysmateriaaleja​.
 • Kysytään tuotteen jatkokierrätyksestä, ympäristö/laatu -sertifikaateista sekä yrityksen omasta strategiasta ja aktiviteeteista ympäristöasioissa.”

 

Kestävän kehityksen vaatimukset kasvavat

Yritykset arvioivat kestävän kehityksen vaatimusten kasvavan merkittävästi lähivuosina. Oman toimialan kehitystä yritykset arvioivat seuraavasti:

 • ”Asiakkaiden vaatimukset ovat vieneet meidän osaltamme toimintaa vahvasti eteenpäin. ​
 • Rakennusala mukautuu tilanteeseen hitaasti, mutta julkisen sektorin puolelta vaatimukset kiristyvät muita toimijoita nopeammin. ​
 • Vaatetusalalla on meneillään valtava buumi kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden tuottamisessa.
 • Teollinen ala ja rautakauppa muuttuu hitaasti.”​

Vastauksissa näkyvät muutospaineet, mutta toisaalta myös asioiden etenemisen hitaus. Asioita vaaditaan, mutta monet seikat vastuullisuuden osalta ovat vielä kesken.

Yrityksen oman kestävän kehityksen osalta kaikki vastanneet olivat havahtuneet muutokseen. Suurin osa vastanneista yrityksistä arvioi olevansa muutoksen osalta toimialansa keskivertoja, joskin 27 prosenttia vastaajista arvioi olevansa omalla toimialallaan eturintamassa kestävässä kehityksessä.

 

Muutosajureina asiakkaat ja halu erottautua

Yrityksen liiketoiminnan kehittämistä entistä kestävämmäksi edistävät kyselyn mukaan erityisesti tarve vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin sekä halu erottautua vastuullisena toimijana. Kestävä kehitys nousee vähitellen myös pk-yritysten strategiapöydille. Vastaajista 64 prosenttia ilmoitti vastuullisuuden olevan mukana yrityksen strategiassa tai ainakin joissakin sen toimenpiteistä.

Vastuullisuuden rooli on siis tunnistettu. Samaan aikaan yritykset kokivat kaipaavansa lisää osaamista vastuullisuuden eri osa-alueista. Hiilijalanjäljen laskennan tarve sekä siihen liittyvän osaamisen kasvattaminen nousi yksittäisenä toiveena vahvimmin esille vastauksista. Muita esille nousseita tarpeita kuvattiin seuraavasti:

 • ”Tarvitsemme tietoa ja taitoa tehdä kestävän kehityksen keinoilla kannattavaa ja kilpailuetua parantavaa liiketoimintaa.
 • Tarvitsemme lisätietoa käytännön teoista, joilla voimme edistää kestävää kehitystä.
 • Meillä on selkeä tarve toiminnan, tuotteiden ja tuotantolaitosten ulkoiselle auditoinnille ja mahdollisesti sertifioinnille.
 • Tietää lainsäädännön tuleva polku. Löytää oikeat kanavat esim. uusiutuviin vaihtoehtoihin.​
 • Tarvitaan vastuullisuusstrategia ja kestävän kehityksen suunnitelma, lisätietoa biohajoavavasta muovista ja kierrätettävistä raaka-aineista.
 • Kestävän kehityksen / kiertotaloussuunnitelman toteuttamiseen, dokumentointiin ja laatusertifikaatin hakuun konkreettista neuvontaa, ohjausta ja tukea.”​

 

Hankkeen toimilla voidaan tukea yrityksiä oikea-aikaisesti

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Posintran ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen WeCircle-hanke on juuri oikea-aikainen osallistujien tarpeisiin nähden. Pk-yrityksissä halutaan lisätä vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvää ymmärrystä sekä kasvattaa kyvykkyyttä luoda kestävyydestä pysyvää kilpailuetua yritykselle​. Asiakkaat ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita yrityksen hiilijalanjäljestä ja siitä, miten yritys kantaa vastuunsa kestävyyden osalta. Paine sekä asiakkaiden että markkinan suunnalta lisääntyy, mikä kannustaa tarttumaan asioihin mieluummin etupainotteisesti ja asioista aktiivisesti selvää ottaen.

Lisätietoa WeCircle-hankkeesta löydät projektin verkkosivuilta www.wecircle.fi

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.