Pandemins inverkan på verksamhetsfältet återspeglades under fjolåret också i ett ökat antal kunder hos Posintras företagsrådgivning. Samtidigt väntas många förändringar som medför möjligheter för Östra Nyland.

Posintra präglades under fjolåret fortfarande av coronarelaterad verksamhet, som nu även påverkas av den osäkerhet som situationen i Ukraina medfört. Företagen erbjöds förebyggande hjälp för att hantera de utmaningar som den utdragna situationen medförde, gavs stöd vid ansökan om coronabidrag och blev kontaktade om hur företagandet löpte. Konkret hjälp erbjöds också i formen av projekt.

– Vår kundbas ökade i och med coronan och rådgivningsprocesserna har under de senaste åren varit mer utdragna. Företagen har haft ett tydligt behov av att överväga vad de ska göra efter pandemin, särskilt när ekonomin återhämtar sig. Antalet tillväxtplaner har ökat, även om efterfrågan på grundläggande rådgivning har varit konstant, sammanfattar VD Fredrik Pressler.

Undantagstid även hos Posintra

De senaste två åren har också hos Posintra avvikit från det normala, och man har varit mycket aktiva. Man har reagerat på pandemin genom att möta den växande efterfrågan på distans- och hybridtjänster som restriktionerna har medfört. Ytterligare stöd har i snabb takt sökts i formen av projektmedel och genom att söka och genomföra fyra s.k. coronaprojekt inom turism, näringslivsutveckling och sysselsättning. Samtidigt har man även hanterat upphandlingen av Posintras egen verksamhet och inledde i juli en ny avtalsperiod med Borgå stad.

Programperioden för EU:s strukturfonder, från vilken man söker projektmedel, avslutades också i slutet av förra året.

– Den här tiden har utmärkts av samtidig summering, åtgärder och förberedelser. Projektmedlen är mycket viktiga för vår region och för Borgå, eftersom vi på detta sätt kanaliserar medel med vars hjälp vi kan experimentera och ta risker och utveckla området på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. Vår hävkraftsfaktor för kommunfinansiering är 3,7, vilket vi är ganska stolta över. Varje projekt förbereds tillsammans med förmånstagaren.

Effektiviteten i utvecklingsarbetet är ett av den nya avtalsperiodens teman som bearbetas i samarbete med staden och andra viktiga intressenter. Samtidigt uppmärksammas också arbetets förbättrade synlighet. Man har också inlett ett tätt samarbete med Borgås nya näringslivschef. Det finns fortfarande mer utrymme för att göra saker tillsammans i området.

– Det nya välfärdsområdet kommer att intensifiera samarbetet kommunerna emellan. Vi har också på andra håll utrymme att stärka vår östnyländska identitet och utöver kommunernas individuella styrkor också utveckla regionens gemensamma styrka. För detta lönar det sig att utnyttja utvecklingsbolaget, som ägs av samtliga kommuner, påpekar Pressler.

En verksamhet förankrad i förändring

Huvudteman för Posintras verksamhet under de kommande åren utgörs av förändringar som ruskar om företag, kommuner, Finland och den globala scenen. De tjänster som erbjuds Borgå är knutna till stadens strategi och garanterar företagen högkvalitativa bastjänster och främjande av strategiska prioriteringar med hjälp av projektmedel. Nylands landskapsprogram fokuserar också på att mildra klimatförändringarna, öka den ekonomiska konkurrenskraften och välbefinnandet till följd av sysselsättning.

– Ett av de tvärgående målen är Sköldvik och ökandet av dess attraktionskraft. Här innehar vi och staden en viktig roll. Sköldvik-områdets tillväxt har direkt betydelse för sysselsättning, bostadsproduktion, kompetensutveckling och attraktion av internationell kompetens.

Järnvägsförbindelsen till Borgå är också ett långsiktigt mål som kommer att ha stor inverkan. Förändringstakten kommer bara att accelerera och förändringar såsom oförutsägbara kriser bidrar till ytterligare förvirring. Vi måste samtidigt kunna reagera på förändringar på flera olika plan.

– Vi kan inte bara vänta på förändring. Det vore till exempel klokt att utöver järnvägsförbindelser aktivt utveckla mellanlösningar, eftersom det är nästan omöjligt att veta hur världen kommer att se ut om 20 år. Vi upplever senast genom kriserna hur snabbt världen, liksom tekniken, förändras. Vi har en nästan tom motorväg mellan Helsingfors och Borgå. Det, vilken typ av lösningar och möjligheter man kunde hitta med hjälp av automation och elektrifiering, är en ännu viktigare fråga för Borgås tillväxt.

 

Sköldvik är på många sätt viktig också för framtidens Borgå.

”Sköldvik-områdets tillväxt har direkt betydelse för sysselsättning, bostadsproduktion, kompetensutveckling och attraktion av internationell kompetens.”

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.