LUCIA-projektet kartlade våren 2021 vad invånarna på Västra åstranden i Borgå ansåg om parkområdet som håller på att anläggas. Enkätens fokus var på trivseln och säkerheten i parken. Av enkätsvaren att döma är området redan i flitig användning. Enligt de svar som kom in besöker omkring 50 % av respondenterna området flera gånger i veckan, ungefär 38 % en gång per dag eller ännu oftare.

Den nya parken är centralt belägen i Borgå centrum och kommer när den är färdig att komplettera stadsbilden så att området blir en helhet. I parkens omedelbara närhet finns också många bostäder. Av dem som svarade uppgav sig 98 % röra sig i området till fots och ungefär 38 % på cykel. Mest används området för rekreation. I övrigt fungerar det som genväg, idrottsplats, arbets- eller skolväg.

Omkring 77 % av respondenterna upplever att årstiderna mycket eller i någon mån inverkar på hur man rör sig i området. De resterande 22 % av respondenterna menar att årstiden inte har någon betydelse. Invånarna ombads också berätta varför de olika årstiderna inverkar på hur de rör sig i området. Enligt respondenterna rör man sig mindre under vintern än under sommaren. Som orsak angavs vinterns mörker och halka. En del av respondenterna tyckte det är besvärligt att röra sig i området eftersom ingen snöröjning görs. En del tyckte att området är mycket trivsammare på sommaren.

Invånarna fick också skatta trivseln i området på skalan 1 ”jag trivs inte alls” – 5 ”verkligt trivsamt”. Medelvärdet för svaren blev 2,7. Enligt de öppna svaren kopplade till trivsel upplevde respondenterna att området saknar ordentlig belysning och gångvägar. Området kändes halvfärdigt. Man önskade sig en snyggare strandpark som det skulle vara trevligt för barnfamiljer att komma till. Planteringar, bänkar och konstverk skulle öka trivseln.

Invånarna fick också skatta tryggheten i området, på skalan 1 ”inte tryggt” – 5 ”mycket tryggt”. Medelvärdet för svaren blev 3,6.  De öppna svaren berättar att området upplevs som tryggt samtidigt som en del av invånarna upplever det som otryggt på grund av bristfällig belysning. Mörka områden upplevs som otrevliga och gör att området inte är lockande.

Enkäten genomfördes i februari-mars 2021 och besvarades av 40 invånare på Västra åstranden i Borgå. Slutsatsen är att användningen av området, när parken väl är färdigställd, kommer att öka – i synnerhet med ett växande utbud av både service och bostäder. När pilotobjektet har färdigställts vintern 2021–2022 ska resultaten av denna förhandsskattning jämföras med en efterhandsskattning med samma innehåll.

Aleksinpuisto 31.5.2021

Bild: Topi Haapanen

 

Aleksinpuisto 29.5.2021

Bild: Topi Haapanen

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.