Artificiell intelligens ses som något som revolutionerar vår vardag, men hur borde vi förhålla oss till det? Framför allt, hur kan ett litet företag utnyttja det? Vi ställde frågan till projektledaren för AI-TIE-projekten, äldre forskare Anna Ruohonen.

 

Vad innebär artificiell intelligens egentligen?

Mänsklig intelligens innefattar färdigheter som att resonera, lära sig, skapa och planera. Artificiell intelligens avser maskinens förmåga att använda dessa färdigheter som traditionellt förknippas med mänsklig intelligens. I nuläget kan artificiell intelligens användas för välriktade syften, där människan och maskinen samarbetar. Ett exempel kan vara en läkare som utnyttjar den analytiska förmågan hos artificiell intelligens för att stödja sin egen slutsats. Däremot är så kallad superintelligens fortfarande science fiction. Vi avser alltså snarare stödjande artificiell intelligens, som förmår stödja mänskligt arbete, automatisera rutinmässiga processer och förenkla vardagen.

 

Varför borde artificiell intelligens också vara av intresse för ett mindre företag?

Artificiell intelligens erbjuder utmärkta möjligheter att lönsamt lösa små och medelstora företags utmaningar. Implementerandet av artificiell intelligens kan till och med medföra fördelar för mindre företag, eftersom de ofta har låg hierarki som underlättar implementering, den interna informationen flödar bra och snabbt och samarbetet fungerar. Beslutsfattandet gällande nödvändiga resurser är också smidigare.

Ur mindre företags synvinkel gör artificiell intelligens det möjligt att upprätthålla konkurrenskraft och ger i bästa fall till och med en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Det pågår också en bredare diskussion om digitaliseringen av företagens affärsprocesser. De tekniska lösningarna för att lösa olika affärsutmaningar existerar redan och bör definitivt utnyttjas.

Upp till 98 % av finländska företag utgörs av små och medelstora företag, vilket innebär att det finns en enorm potential för fördelarna med artificiell intelligens inom området. Att göra artificiell intelligens tillgänglig för mindre företag är verkligen betydelsefullt, inte enbart ur Finlands synvinkel, utan för Europa som helhet. Det har visat sig att de mindre företag som har utnyttjat digitalisering i sin verksamhet drar mest nytta av implementerandet av artificiell intelligens som stödjer deras innovations- och konkurrenskraft samt sysselsättningspotential. Även de företag som överväger att implementera artificiell intelligens antingen internt eller för utveckling av produkt- och tjänsteinnovationer gynnas. Studier utförda av Faia, den finländska acceleratorn för artificiell intelligens, visar faktiskt att de som en gång investerat i artificiell intelligens sexfaldigt investerar på nytt – det första försöket har med andra ord redan varit värt investeringen.

 

Kan ett litet företag utnyttja artificiell intelligens?

Mindre företag kan börja i liten skala. Det finns redan flera lösningar för artificiell intelligens på marknaden, både färdiga och halvfärdiga, som hjälper en komma i gång. Vill man å andra sidan utveckla något helt nytt baserat på artificiell intelligens, finns det partner och tekniskt kunnande även för det ändamålet. Det viktigaste är ändå att fundera över vilken typ av lösningar på affärsutmaningar man eftersträvar och utifrån det definiera användningen av artificiell intelligens. Hjälp kan t.ex. fås av AI-TIE accelerator för artificiell intelligens och den virtuella kursen Artificiell intelligens i näringslivet som hålls under hösten. De företag som har deltagit i våra AI-TIE-projekt har baserat på sina egna erfarenheter kunnat konstatera att det lönar sig att ta sig an saken nu och inte vänta.

 

Vilken typ av lösningar kan artificiell intelligens användas till?

Artificiell intelligens kan lösa många affärsutmaningar och dess användningsområden finns redan idag i stor utsträckning inom till exempel ekonomistyrning, marknadsföring och försäljning, driftstyrning, logistik, utveckling och produktion av produkter och tjänster, kvalitetskontroll, kundservice, IT-funktioner, personaladministration och underhåll (fjärrdiagnostik). Som kunder stöter vi redan på många av dessa i vår vardag.

Exempel implementerade inom AI-TIE-projekten inkluderar Link Design Oy, där en artificiell intelligenslösning implementerades för att optimera innehållet och tidsanvändningen i säljarbetet. Assistor Uuttera utnyttjade artificiell intelligens för logistiken vid importen av bilar och optimerade därigenom sin egen produktion och resurser. Möjligheterna är med andra ord många.

Läs mer om artificiell intelligens inom små och medelstora finländska företag

 

Artificiell intelligens hjälper också mindre företag i affärsverksamheten.

Artificiell intelligens löser rätt vardagliga utmaningar inom affärsverksamheten och går bra att utnyttjas också i mindre företag.

 

 

Vilka är företagens mest typiska fördomar mot artificiell intelligens? Hur skulle du skingra dem?

Fjolårsprojektets Den artificiella intelligens är här – stöd, kunnande och samarbete eller TT TOY-projektets rikstäckande enkät visar att människorna är benägna att övergå från rädsla till nyfikenhet vad gäller artificiell intelligens. Även om artificiell intelligens är ett intressant koncept är det fortfarande relativt okänt, vilket innebär att det fortfarande kräver en viss typ av avmystifiering. Tvärtemot förutfattade meningar är lösningar med artificiell intelligens mycket praktiska. Visserligen kräver de en viss typ av nytänkande och mod.

Precis som med allt annat nytt bör företagen utveckla sin kunskap om grunderna för artificiell intelligens. Med ett mindset fokuserat på kontinuerligt lärande når man långt även inom artificiell intelligens. AI​-TIE-acceleratorerna har kunnat påvisa att företag som konkret och som team börjar fundera på vilken typ av användning kan komma i fråga i det egna företaget och prioriterar det viktigaste, redan i och med det konkretiserar de möjligheter artificiell intelligens erbjuder och skingrar fördomar. Artificiell intelligens innebär helt enkelt att man skaffar ett konkret verktyg för ett företags affärsbehov.

Tillämpningarna av artificiell intelligens är rätt vardagliga och löser utmaningar inom affärsverksamheten.

 

Vad förutsätter användningen av artificiell intelligens av ett företag?

Det viktigaste är att utgå från företagets affärsbehov: vad vi vill lösa, vilken typ av utmaningar vi står inför, vad vi skulle vilja göra bättre eller mer effektivt. Så länge behovet är klart definierat finns det garanterat en teknisk lösning på utmaningen. När artificiell intelligens används för att lösa en nyckelfråga som påverkar verksamheten är det lätt att snabbt identifiera och påvisa dess värde.

Implementerandet av artificiell intelligens förutsätter också en dialog mellan verksamhet och IT – det rör sig inte enbart om en IT-lösning, utan en lösning på ett konkret affärsbehov. Internt engagemang är lika viktigt. Det är rätt vanligt att företag börjar med att förbättra en intern process och genom sina försök övergår till att till exempel förbättra en tjänst eller produkt eller utveckla en ny. Det kan finnas flera utgångslägen, men det lönar sig att beakta både interna och externa affärsutmaningar och behov.

 

Hur mycket kostar det att investera i artificiell intelligens?

Investeringens storlek beror till stor del på syftet med och omfattningen av den artificiella intelligensen. Färdiga eller halvfärdiga lösningar existerar för många syften. Våra acceleratorer har visat att ett s.k. Proof of Concept (PoC)-stadie kan nås med rätt måttliga ekonomiska resurser. Med hjälp av PoC-rapporten kartläggs huruvida idén fungerar i praktiken, det vill säga om konceptet får grönt ljus och vad kostnaden för genomförandet skulle bli. Framgången för investeringen beror också på ledningens och personalens engagemang för det gemensamma projektet.

Man kan även vända sig till Posintra för hjälp med olika finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt och investeringar. Boka tid för vår kostnadsfria företagsrådgivning.

 

Hur kommer man i gång med artificiell intelligens? Hur kan det implementeras, även stegvis?

Expertis inom artificiell intelligens kan antingen utvecklas inom den egna organisationen, köpas av en extern aktör, eller utgöras av en kombination av båda. Alla bör gärna känna till grunderna för artificiell intelligens. Innehållet i AI-TIE-projektet och internet möjliggör mångsidiga självstudier.

Vår nystartade Mikroaccelerator är ett exempel på en intensiv coachings- och sparringshelhet, som erbjuder effektiva lösningar även på kort tid.

Att köpa kompetensen av en extern aktör kräver att man ställer de rätta frågorna till och kraven på tjänsteleverantörerna. Man tvingas också acceptera att resultaten vid lösningar baserade på utvecklingen av artificiell intelligens inte alltid är förutsägbara, utan ofta tydliggörs först i konceptets verifieringsfas. På internet finns information om operatörer och typen av operatörer i allmänhet. Det lönar sig till exempel att bekanta sig med Business Finlands rapport Artificiell intelligens från Finland. Faia, den finländska acceleratorn för artificiell intelligens, publicerar också regelbundet marknadsrapporter.

 

 

Väcktes ditt intresse? Ansökan till mikroacceleratorn för AI-TIE:s artificiella intelligens är öppen till den 21.10.

Läs mera (på finska) och ansök

 

Posintra deltar i styrgruppen för AI-TIE-projektet. Dessutom deltar våra företagsutvecklare i projektets utbildning i artificiell intelligens, och ser fram emot att lära sig mer!

 

Mer information:

Anna Ruohonen
Äldre forskare, projektledare för projekten AI-TIE och AI-TIE Södra Finland
Haaga-Helia yrkeshögskola
+358 50 505 7784
anna.ruohonen@haaga-helia.fi

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.