I Borgåbornas ögon är Åstranden och dess parker de bästa miljöerna för utevistelse och restaurangliv. Borgås egen befolkning tycker alltså om strandparkerna och skvärer, och det gör också turisterna. Från och med vårens helger samlas man på Östra åstranden så snart det är vackert väder. Östra åstrandens parker är till största delen färdiga men på Västra åstranden finns det centrala parkområden som fortfarande inte har anlagts.

Som bäst planeras Alexandersparken. Den ligger i enlighet med detaljplanen AK-401 på Västra åstranden mellan gångbron och Alexandersbron. Hittills har parkområdet till största delen varit ett centralt men ofärdigt och oskött parkområde. Det börjar bli bråttom med att planera och bygga parken eftersom också flervåningshusen vid parkens västra kant står färdiga. Stranden är också den obyggd och dessutom låglänt. För närvarande saknar den mur, vilket finns på de övriga avsnitten av Åstranden. Därför har parken tidvis varit översvämmad.

I parkplaneringen ingår att LUCIA-projektet genomför en smart och energieffektivt belyst gång- och cykelväg. I samma veva planeras parkens helhet och de olika områdena för aktiviteter. Belysningsplaneringen utgörs av teknisk och visuell planering samt invånarnas omdömen. Målet är smart, energieffektiv och miljövänlig belysning som ökar trivseln och säkerheten i området. Den smartbelysta leden är 5m bred med en yta av färgad asfalt som indelas i ett körfält för fotgängare och ett för cyklister. På detta avsnitt får gång- och cykelvägen ett 200m långt avsnitt och senare kommer den att fortsätta också söder om Alexandersbron. Lucia-projektet slutförs i juni 2021.

Utgångspunkterna och målen för parkplaneringen har till stora delar definierats i detaljplanen. I parken finns två byggnadsytor för kafé-restaurang och detaljplansenliga förbindelser för lätt trafik. Strandmuren planeras som en stående mur med yta i röd granit, liksom i de tidigare anlagda delarna av stranden. Parken avgränsas i väster av tomter för bostadshus och på andra sidan av Borgå å. Bärkraften är dålig i parken. Det betyder att strandmuren och en del av parken måste stabiliseras för att undvika sättning på de stenlagda avsnitten och på gång- och cykelvägen. Parkens planerade utformning påverkas av Åstrandens övriga parkavsnitt. Planen syftar till en högklassig park för Västra åstranden, med betoning på utevistelse på en strand för rekreation, på gräsytor, på stenlagda strandområden och i kafé-/restaurangmiljön. På ställena för utevistelse och aktiviteter satsar planeringen särskilt på olika möbler och ytbeläggningar samt konstruktioner, här ingår också smarta möbler. Växtligheten ska stödja aktivitetsplatser och utevistelse. De olika uterummen får sin vidare inramning av träd. Buskar avgränsar rummen från varandra. Trädens placering planeras så att de bildar parkens fond.

För vistelseställena vid åstranden planerades träd med ett hängande växtsätt. Gräsytorna indelas av blommande hästkastanjer. I restaurangmiljön ger pelarlindar värdighet och ljus. I fonden planteras klibbalar som en gles allé; de växer som ekar men är mindre till växten och kommer inte att skymma invånarnas utsikt mot ån. Som landmärken på bägge sidor om Alexandersbron planteras stora ekar. Buskplaneringen utnyttjar buskar som blommar vid olika tidpunkter. Högväxta buskar flankeras på sidorna av lägre buskar, som Gordonschersmin. Gång- och cykelvägen längs flervåningshusen kantas av en stenkorgsmur. På stenkorgen klättrar klätterhortensia. Stenkorgen kommer annars att vara synlig men mjukas upp av glesa planteringsgrupper med blommande Mustilahortensia och kanterna avgränsas av dvärgbergtall.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.