Verkningarna av en ny förbindelse utreds. En ny förbindelse skulle styra tung trafik bort från storstäderna och rusningstrafiken, den skulle försnabba trafiken, minska utsläppen och öppna nya möjligheter för resandet.

Det EU-finansierade REFEC-projektet syftar till en bred kartläggning av om det finns behov av en ny förbindelse och av vilka åtgärder som i så fall krävs och vilka verkningarna av den nya rutten skulle vara.

Det finns ett transportbehov mellan östra Finland och östra Estland. Flaskhalsen i transportkorridoren har varit att det inte finns någon fartygsförbindelse över östra Finska viken, säger REFEC-projektets projektchef, specialforskare Reima Helminen på sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet (MKK).

Vid sidan av Åbo universitet ingår Lovisa stad, Kunda hamn och Östnylands utvecklingsbolag Posintra i projektet. Så kallade stödpartner i projektet är Lovisa hamn, Lovisa Forwarding & Stevedoring, Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab, Schenker Oy och regionförbundet i Länsi-Virumaa.

Projektet startade 1.12.2017.

 

Snabbare förbindelse mellan östra Finland och östra Estland

Om en ny förbindelse öppnas mellan Lovisa och Kunda erbjuds en ny möjlighet att styra den tunga trafiken bort från huvudstadens centrala delar i både Estland och Finland.

För städerna skulle detta innebära mindre trafikstockningar och minskade utsläpp av småpartiklar, damm och buller.

För trafiken skulle den erbjuda en möjlighet att snabbt och utan trafikstockningar komma från östra och mellersta Finland till östra Estland och längs Via Baltica vidare till resten av Europa.

Fördelen med den nya förbindelsen skulle vara en rak rutt i nord-sydlig riktning via Estlands och Finlands territorialvatten. Hamnarna kan också erbjuda den tunga trafikens chaufförer tillräckligt stora arealer för parkering och väntan.

Den nya färjetrafiken skulle ge möjligheter till ekonomisk tillväxt i trakterna kring Lovisa och Kunda och den skulle ge upphov till ny företagsamhet och befolkningstillväxt.

 

Pendeltrafik mellan Finland och Estland

Fartygsförbindelsens huvudsakliga målgrupp skulle vara den tunga trafiken. Bilburna estländare och finländare kunde också utnyttja rutten för sina arbetsresor; varför inte också andra bilburna resenärer, till exempel turister. Terminalerna planeras emellertid inte för någon egentlig passagerartrafik.

 

Ny förbindelse minskar utsläppen

De jämförelser som har gjorts inom ramen för projektet visar att den tänkta nya förbindelsen skulle ge minskade utsläpp från trafiken mellan östra Finland och östra Estland. En annan stor fördel skulle vara att trafikstockningar kan undvikas. Från bägge hamnarna är det dessutom kort väg till motorväg, vilket innebär smidig trafik och minskade utsläpp.

 

Effektivitetsstudiens resultat publiceras i höst 

Vilken effekt en ny fartygsförbindelse skulle ha klarnar i höst. Projektet avslutas 30.11.2020.

Transportbesluten fattas självständigt i varje transportbolag och rederi. I höst kommer det att finnas mycket ny information som underlag för dessa beslut.

 

  

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.