Återanvändningen av marksubstanser ger både kostnads- och utsläppsbesparingar. Posintra deltar i projektet CEGO som syftar till att effektivisera återanvändningen av marksubstanser i Borgå. 

Återanvändningen av marksubstanser är cirkulär ekonomi när den är som bäst. När överskottsmark återanvänds minskar behovet av att transportera marksubstanser, mängden avfall och behovet av att anskaffa jungfruliga stenmaterial. 

När till exempel återanvändningen av marksubstanser effektiverades på Helsingfors egna byggarbetsplatser, sparade staden cirka 32 miljoner euro, 4,5 miljoner liter bränsle och 11 311 ton koldioxidutsläpp på tre år. 

Enligt beräkningar gjorda av Motiva och Ramboll skulle tiotals miljoner euro per år kunna sparas i Finland om återvunnet material användes mer omfattande vid byggnation. 

I dagsläget är dock utmaningen att möta utbud och efterfrågan. 

 

Borgå ämnar effektivisera återanvändningen av marksubstanser

Posintra deltar i projektet Circular Economy Goes East and West (CEGO), som ska sätta fart på den cirkulära ekonomin, stödja små och medelstora företag samt skapa ett ekosystem för cirkulär ekonomi som omfattar hela Nyland. 

Posintras delprojekt har sin tyngdpunkt i att effektivera återanvändningen av marksubstanser. Deltagare i projektet och som experter vid samma bord är bland annat Borgå stads kommunteknik, stadsplanering, idrottstjänster, lokalitetsledning, miljöskydd, Borgå vatten samt Rosk´n Roll och Maa Roll.


Egen marksubstansbank i Borgå? 

I Borgå är ett av projektet CEGOS mål att utreda förutsättningarna för att grunda en regional marksubstansbank och dela information om planering, forskning och tillstånd.

Med hjälp av marksubstansbanken får byggherren tillgång till återanvänt byggmaterial och når nationella återvinningsmål. Återvinningsmålen har fastställts i den riksomfattande avfallsplanen som är baserad på avfallslagen. 

Samtidigt väntas antalet illegala deponier minska. 

Enligt gällande lagstiftning kan vissa avfallsfraktioner som betong och tegel användas vid byggnation. Miljöministeriet har sedan några år tillbaka reformerat lagen för att underlätta utnyttjandet av marksubstanser. Utvecklingsarbetet ska bland annat ta hänsyn till främmande arter vars frön och jordstammar kan spridas med jorden till miljön och till gårdar, till exempel genom mark som erhållits av en bekant. 

Marksubstansbanken är både en digital och en fysisk plats. Den eventuella fysiska placeringen av marksubstansbanken beror på det pågående delgeneralplanearbetet i centrala områden. 

Under projektets gång planeras även att som pilotprojekt utföra två tester av marksubstansbankens förutsättningar. Det första pilotprojektet inleds under våren som ett samarbete mellan aktörer i Borgå stad.

– En dröm är också att Borgå i och med projektet skulle få en masskoordinator som skulle administrera återanvändningen av marksubstanser i staden och dess dotterbolag, samt eventuellt även mer utbrett i Östra Nyland. Det finns redan masskoordinatorer i Finlands största städer, kanske snart också i Borgå, menar projektledaren för CEGO-projektet, Christina Sani

Den cirkulära ekonomins affärsmodeller gynnar företagen 

Ett annat av målen i CEGO:s delprojekt i Borgå är också att utveckla de lokala företagens förståelse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi samt skapa företagsnätverk och nya samarbetsmodeller och partnerskap städer och företag emellan som gynnar samtliga parter. 

– Den största flaskhalsen inom återanvändningen av marksubstanser är ofta bristen på information. Information förmedlas inte från en part till en annan. Vi hoppas att projektet ska skapa en dialog mellan de olika aktörerna, säger Sani. 

Som ett resultat av projektet skulle lokala företag få möjligheten att bedriva mer hållbar och lönsam affärsverksamhet och nå framgång i till exempel städernas upphandlingar, där man i framtiden kommer att ta allt större hänsyn till miljöfrågor. 

– Borgå stad har som mål att år 2030 vara en koldioxidneutral stad. Upphandling är ett av de mest effektiva sätten att främja detta mål och staden har i sin strategi fastslagit att den i sin upphandling, sina beslut och sin tjänsteproduktion tar hänsyn till klimat- och miljömål samt biologisk mångfald och hållbar utveckling, berättar Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling i Borgå stad.


Projektet Circular Economy Goes East and West

Projektet CEGO förverkligas av de nyländska utvecklingsbolagen Posintra Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke och Novago Yrityskehitys Oy. Yrkeshögskolan Laurea är samordnare. 

Projektets verksamhetsperiod är 1.6.2021–31.8.2023. 

Huvudsaklig bidragsgivare är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och projektet finansieras som en del av unionens hantering av covid-19-pandemin.


Intresserad? Gå med i raden av företag som främjar cirkulär ekonomi för marksubstanser


Mer information:

projektchef Christina Sani, christina.sani@posintra.fi, tfn 0405027112
samt Posintras projektsidor för CEGO: https://posintra.fi/sv/hanke/cego-circular-economy-goes-east-and-west/ 

Det lönar sig också att besöka projektets egen webbplats https://cego.fi/, med information om projektets samtliga genomförare samt den senaste informationen om gemensamma utbildningar, som är kostnadsfria för företag.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.